MINIPORTRETTET: Bjørn Myskja

Bjørn Myskja (45)

Førsteamanuensis, Filosofisk institutt, NTNU

TEKNOLOGI, TILLIT OG MORAL

Hva forsker du på nå?

Bioteknologi og etikk. Særlig bruk av bioteknologi i landbruk, men også bruk av teknologien i medisin. Ofte knyttes moralske vurderinger av teknologi til konsekvenser av den. Jeg er mer interessert i de grunnleggende natursyn som utgjør fundamentet for våre verdibetraktninger.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

Tillit som moralsk kategori, spesielt i forhold til bruk av ny teknologi. Vi benytter i økende grad produkter som de færreste av oss vet hvordan fungerer. Det forutsetter stor grad av tillit mellom de som leverer og de som bruker disse teknologiene.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvorfor vi tillater oss å opprettholde en livsstil som de fleste tror vil undergrave muligheten for et godt liv for mennesker andre steder og i framtida.

Din siste aha-opplevelse?

Betydningen av gruppepolarisering for meningsdannelse, blant annet i moralske spørsmål: At grupper av mennesker som har relativt sammenfattende oppfatninger, tenderer mot å forsterke disse i mer ekstrem retning dersom de først og fremst kommuniserer med hverandre, heller enn med andre med avvikende oppfatninger.