ERFARINGER RUNDT AUTISME

På oppdrag fra Sosial og helse-direktoratet er forskere ved SINTEF Helse i gang med en bruke-rundersøkelse rundt autisme i Norge. Spørsmål sendes til personer som har autisme, til foreldre og til fagfolk. Målet er å fange opp omfang og kvalitet på lokale tjenester i kommunene, men også å undersøke erfaringer rundt Autismenettverket. Dette nettverket er etablert for å sikre et egnet tjenestetilbud for mennesker med autisme, og som har behov for spesielt kompetansektrevende tjenester. Autismenettverket skal også bidra til kompetanseheving og kvalitetssikring av tjenestetilbudet, og består av i alt 11 knutepunkter med ulike funksjoner. Data fra undersøkelsen skal analyseres i februar og mars, og resultater ventes til våren.

Kontakt: Tonje Gundersen, SINTEF Helse, tlf. 98 46 34 04