Kjønn og kjønn, fru Blom?

På mange områder er Norge et foregangsland internasjonalt når det gjelder likestilling mellom kjønnene, men kjønnsforskjellene er fortsatt tydelige, særlig innenfor utdanning og på arbeidsmarkedet. SINTEF Teknologiledelse starter nå opp et prosjekt som vil samle og analysere forskning om temaet for å bidra med kunnskap som kan bli sentral i omstillingsprosesser. Tidligere forskning har blant annet vist at kjønn ser ut til å være styrende når det gjelder hvordan arbeid og tjenester i offentlig sektor organiseres.

– Kunnskap om kjønn er nødvendig dersom det skal kunne skapes nye løsninger i denne sektoren, sier prosjektlederne Berit Gullikstad og Bente Rasmussen. – I dag finnes det ikke en samlet systematisk oversikt over kunnskap som kan belyse sammenhenger mellom ønsket forandring i offentlig sektor og likestillings- eller kjønnsproblematikk. Hver for seg finnes forskning om kjønn og likestilling og om modernisering av offentlig sektor. Dette prosjektet skal derfor rette søkelys mot hva slags kunnskap som trer fram når begreper om kjønn og offentlig sektor ses i sammenheng. Prosjektet inngår i programmet Forskning for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor (Fifos).