Stekeos skader luftveiene

Kokker ser ut til å ha flere luftveislidelser enn resten av den norske befolkning.

Stekeos kan gi kokker luftveistrøbbel. Særlig utsatt er mannlige kokker som i tillegg røyker. Det er også farligere å jobbe i et intimt restaurantkjøkken enn det er å svinge stekepannen i et romslig hotellkjøkken. Gode ventilasjonsanlegg og røykeforbud gjør at hamburgerkjedene har lavest verdier av helseskadelige, luftbårne partikler. Det er de sentrale funnene i to ferske hovedfagsarbeid ved Institutt for kjemi og Botanisk institutt, NTNU – om arbeidsmiljø og luftveisplager blant kokker som arbeider med steking.

– Resultatene viser tendenser til at arbeid i kjøkken kan medføre eksponering som øker antallet alveolære makrofager – eller ryddeceller – i lungene. Et høyere antall av disse cellene kan øke forekomsten av symptomer fra luftveiene og føre til nedsatt lungefunksjon. Effekten later da særlig å være knyttet til samspill mellom røyking og eksponering for stekeos hos menn, oppsummerer Ann Kristin Sjaastad og Ingvill Sivertsen som har utført studiene i tilknytning til Arbeidsmedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim. Materialet viser også at mannlige røykende kokker er mer plaget av luftveissymptomer enn sine kvinnelige kolleger som røyker. Dette funnet har ikke forskerne noen forklaring på. 239 kjøkkenansatte i trønderfylkene var med i undersøkelsen.

Av Trond Oldertrøen