Norsk fiskeflåte sysselsatte 21.000 årsverk

Det totale verdiskapingsbidraget fra havgående fiskeflåte i Norge var i fjor på på 32,8 milliarder kroner inkludert ringvirkninger.

Det viser en nylig utarbeidet rapport fra SINTEF Ocean på oppdrag av Fiskebåt.

Denne verdiskapingen sysselsatte omtrent 21 000 årsverk. Betydningen av den havgående flåten ligger mellom 61– 66 prosent av hele den fiskeribaserte verdikjeden.

Den fiskeribaserte verdikjeden inkluderer fangstleddet, fiskeforedling (basert på villfisk/skalldyr/skjell) og eksport/ handelsleddet, samt leverandører av tjenester og utstyr til de ulike delene av verdikjeden. Selve havfiskefangstleddet besto av 4500 årsverk i 2021. Fangstleddets bidrag til BNP var på 11,4 milliarder kroner i 2021.

Fangstleddet gir store ringvirkninger

Etterspørsel fra fangstleddet fører til aktivitet hos virksomheter som leverer varer og tjenester inn til næringen, disse utgjorde 4,4, mrd. I tillegg er aktiviteten fremover i verdikjeden, det vil si som følge av flåtens leveranser, av stor betydning spesielt når det gjelder sysselsetting og verdiskaping i fiskeforedlingsindustrien. Dette bidraget var 18 mrd. Den havgående fiskeflåten bidro til en total verdiskaping både opp- og nedstrøms i hele den norske fiskeriverdikjeden på 21,4 mrd. og 16 500 årsverk i 2021. Totalt for hele verdikjeden er det 32,8 mrd. kroner og 21.000 årsverk.
Hvert årsverk i havgående fangstflåte gir opphav til ytterligere tre til fem årsverk i verdikjeden. Totalt skaper fangstleddet i havgående fangstflåte verdiskapingsbidrag med ca. to kroner i tillegg til hver krone skapt av næringen selv.

I denne analysen har SINTEF endret gruppesammensetningen mellom hav- og kystflåte: I resultatene er Fartøygruppe 4: Konvensjonelle kystfiskefartøy 21 meter hjemmelslengde og over, og Fartøygruppe 11: Kystnotfartøy inkl. rignotsnurpere uten konsesjon (SUK-gruppen) 21,36 meter hjemmelslengde og over, medregnet i havflåtekategorien. Dette er en endring i forhold til Fiskeridirektoratets inndeling av hav- og kystflåte, hvor begge flåtegrupper inngår i kystflåtekategorien.

Grunnen til endringen av gruppesammensetningen er at analysen fokuserer på verdiskapingsbidraget hos havgående fiskeflåte ut i fra de faktiske medlemmene av Fiskebåt, interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten i Norges Fiskarlag.