Bilde av fire personer.
Pål Keim Olsen (NTNU) og Petter Neksa (SINTEF) tok imot den offisielle kunngjøringen av Green aviation som nytt Gemini-senter. Her sammen med rektor ved NTNU, Anne Borg og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.

Nye senter skal løse store fremtidsutfordringer

Nå får tre forskningsrområder drahjelp og status som Gemini-senter. I senterne skal de samarbeide om forskning på utslippsfri luftfart, helseutfordringer i en ny klimahverdag og framtidas veitransport.

Formålet med Gemini-sentrene er å utvikle nye fagområder, adressere store samfunnsutfordringer, utvikle og drive forskningsinfrastruktur, eller å bygge en plattform for samarbeid innenfor EU-programmene.

Gemini-senter er et samarbeid mellom faggrupper ved NTNU, UiO, SINTEF, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Bottom up-initiativ

Gemini-sentrene er først og fremst et bottom up-initiativ, hvor forskere i institutt- og universitetssektoren finner samarbeidspartnere som de kan bygge konkurransekraft sammen med.
Det var NTNUs rektor Anne Borg og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv som oppnevnte de nye senterne under SINTEFs rådsmiddag 24. november.

Dette er de tre senterne som ble oppnevnt onsdag 24. november:

Helse og klima

• Partnerne ønsker å utvikle et tverrfaglig senter for kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker folks helse, og hvordan helse- og omsorgssektoren kan tilpasse seg klimaendringene
• Senteret ønsker å posisjonere seg i forhold til utlysninger i Horisont Europa gjennom å styrke samarbeidet med aktører nasjonalt og internasjonalt
• Senteret ønsker også å bidra med kunnskapsformidling til allmennheten om helse, klima og teknologiske løsninger

Digitalisering og automatisering av fremtidens veitransport

• Partnerne ønsker å etablere NTNU/SINTEF som et nasjonalt kompetanse-senter for digitalisering og automatisering av fremtidens veitransport
• Utviklingen krever god koordinering mellom fysisk og digital infrastruktur, men også aksept fra sjåførene, som må føle seg trygge
• Trøndelag fylkeskommune, Statens Vegvesen og Nord Universitet inviteres inn som assosierte partnere, for å sikre at kompetansemiljøene som jobber med fremtidens vegtransport knyttes sammen

Green aviation

• Paris-avtalen krever at også luftfarten styrer mot nullutslipp
• Norge har ingen flyindustri, men vi har mange små flyplasser med korte avstander som vil være egnet som testarena for nullutslippsfly
• Utfordringen er global, og partnerne har allerede etablert et grunnlag gjennom deltakelse i “European Partnership on Clean Aviation”

Mer enn 2000 forskere og studenter

Noen av de største Gemini-sentrene kan omfatte et titalls fagmiljøer. Alt i alt involverer de 45 sentrene som eksisterer i dag mer enn tusen forskere. Tallet på studenter som tar sine Master- og PhD-grader inn mot Gemini-sentrene er tilsvarende stort.

Resultatene av dette omfattende samarbeidet finner vi i et stort antall publikasjoner og forskningsprosjekter, i Forskningsrådets senterordninger og infrastrukturtildelinger, og i den daglige virksomheten.

Universiteter og forskningsinstitutter har ulike roller og rammebetingelser, men de har til felles at de skal bidra til kunnskapsbyggingen og verdiskapingen i samfunnet.

Det har blitt oppnevnt 20 senter så langt under pandemien. Dermed har tallet på Gemini-senter vokst fra 17 i 2018 til 45 i 2021.

Les mer om Gemini-samarbeidet her