Bildet viser Alexandra Bech Gjørv, – Kartleggingen viser at næringslivet er i full gang med det grønne skiftet og at vi er en viktig bidragsyter til bærekraft, innovasjon- og omstilling i Norge, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.
Tallene fra SINTEFs bærekraftrapport vitner om en tydelig innovasjonsvilje i industri og næringsliv, stor egeninnsats, og et godt virkemiddelapparat, mener konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

– Norsk næringsliv er godt i gang med det grønne skiftet

SINTEF har levert sin første bærekraftrapport som viser hvordan forskningsinstituttet leverer på FNs bærekraftsmål.  
– Kartleggingen viser at næringslivet er i full gang med det grønne skiftet og at vi er en viktig bidragsyter til bærekraft, innovasjon- og omstilling i Norge, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. 

SINTEF har teknologi for et bedre samfunn som visjon, og har vedtatt at bærekraftsmålene er førende for instituttets strategi. SINTEFs forskning inngår i svært mange verdikjeder, bransjer og kompetanseområder, med vekt på sektorer der teknologiske løsninger spiller en viktig rolle.  Denne bredden gjør at målet er å levere på hele bærekraftsagendaen –  alle de 17 målene som FN har definert.

Ren energi for alle på topp 

Samtidig er det klart at SINTEF leverer mer på noen mål enn andre. Rapporten bekrefter dette: 

SINTEF har gjort en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene, målt etter omsetning i 2019.   

Tallene viser at det er særlig syv bærekraftmål forskningsinstituttet har betydelig aktivitet mot. Disse er: 

  • Ren energi for alle
  • Ansvarlig forbruk og produksjon 
  • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Stoppe klimaendringene
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Livet i havet
  • God helse og livskvalitet

– Når vi nå ser at vi leverer på alle disse punktene handler det om en tydelig innovasjonsvilje i industri og næringsliv, stor egeninnsats, og et godt virkemiddelapparat. Sammen skaper vi konkurransekraft og samfunnsløsninger som er og blir avgjørende for Norge, sier Gjørv.  

Framtvinger blikk på instituttets arbeid mot olje-og gassnæringen 

Arbeidet med bærekraftrapportering har fremtvunget to større diskusjoner i SINTEF, og rapporten synliggjør dem gjennom to “dypdykk”: 

Dette gjelder for det første de opplevde dilemmaene knyttet til bærekraftsmål 7) Ren energi til alle og bærekraftsmål 13) Stoppe klimaendringene, hvor vi har vurdert sammenhengen mellom SINTEFs arbeid for det grønne skiftet og vår bistand til olje- og gassnæringen. Vår konklusjon er at vi kan stå for vår innsats for denne næringen, men vi må gjøre enda mer for det grønne skiftet. 

For det andre ser vi at bærekraftsmålene 9) Industri, innovasjon og infrastruktur og 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst, setter SINTEFs rolle som innovasjonsagent, og vårt samspill med storsamfunnet, på spissen, og det har vi også viet en særlig omtale. 

Også oppstartsbedriftene er målt

Også SINTEFs 16 forskningsbaserte oppstartsselskaper er vurdert mot de 17 bærekraftsmålene i rapporten. De fleste er merket med bærekraftsmål 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 9) Industri, innovasjon og infrastruktur.  

Flere av disse selskapene er fundert på nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi, som vil muliggjøre mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon.  

De siste årene har vi sett en betydelig økning i selskapsetableringer som retter seg mot bærekraftsmål 3) God helse og livskvalitet. Flere selskaper retter seg også mot bærekraftmål 12) Ansvarlig forbruk og produksjon og 14) Livet i havet. 

Rapporten redegjør også for hvordan SINTEFs interne organisasjon drives og styres i tråd med bærekraftsambisjonene.