Felles kulturaktiviteter kan bidra til økt inkludering av seniorer med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet, tror forskere. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Vil integrere seniorer gjennom kultur

Antall eldre med innvandrerbakgrunn øker i Norge. Men få av dem bruker kulturtilbudene som finnes. Det vil forskere rette på.

Forskningsprosjektet, som ledes av SINTEF, skal bidra til et bedre tilrettelagt kulturtilbud for å fremme integrering og inkludering av denne gruppen.

 – Prosjektets hovedmål blir å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom seniorer med innvandrerbakgrunn og etnisk norske seniorer, sier SINTEF-forsker Mariann Sandsund.

Håpet er at felles kulturaktiviteter skal bidra til økt inkludering av seniorer med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet. Sammen med Kulturenheten i Trondheim kommune skal forskerne derfor finne ut hva denne gruppen ønsker av kulturtilbud, om det må tilrettelegges på noen spesiell måte og se på en rekke andre faktorer som kan føre til større deltakelse.

Datainnsamlingen vil gjøres ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), Levekårsundersøkelsen, spørreskjema, semi-strukturerte intervju og workshops.

Det er her snakk om et forprosjekt som ble startet opp i fjor høst. Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond i Midt-Norge.

 – Vi regner med å ha de første resultatene til sommeren, og håper vi kan følge opp med et større prosjekt i etterkant, sier Sandsund.

Prosjektgruppa består av deltakere fra Kulturenheten, seniorkultur i Trondheim kommune, avdeling Helse i SINTEF, Nord Universitet og HUNT forskningssenter. Prosjektet har også etablert en ressursgruppe med deltakere fra Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, Nord Universitet, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og en brukerrepresentant.