Bygge nytt hus? Da må du undersøke radonstrålingen under tomta di.
Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Nå må nesten alle nybygg ha radonsperre

Et krav i TEK, byggebransjens teknologiske forskrift, gjør at de aller fleste nybygg må ha radonmembran. SINTEF har sett på hvordan det best løses.

Kravet for bygninger med rom for varig opphold er at radonkonsentrasjonen i innelufta ikke skal overstige 200 becquerel per kvadratmeter i snitt per år.

I praksis betyr det at de fleste bygg må ha radonmembran.

Hvor og hvordan?

SINTEF kommer nå med nye råd om hvordan membranen kan plasseres: 

Membranen kan plasseres i fyllmassene under gulvkonstruksjonen, rett under isolasjonen i gulvet, mellom isolasjonslagene eller over øverste betong- / isolasjonslag.

Plasseringen av membranen i konstruksjonen avgjør hvordan membranen belastes mekanisk og kjemisk. Belastningene er inndelt i bruksgrupper, A, B og C, som vist på illustrasjonen:

Alternative plasseringer av radonmembran i gulvkonstruksjon. Plasseringen bestemmer hvilken bruksgruppe (A, B eller C) membranen må godkjennes for. Radonmembraner i gruppe B og C kan erstatte fuktsperra i gulvet. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

 

– En membran plassert over øverste lag betong eller isolasjon i gulvet (bruksgruppe C) krever flere tettedetaljer enn de andre plasseringene, og membranen er mer utsatt for skader både i byggeprosessen og ved ev. bruksendring eller rehabilitering.

– Vi anbefaler derfor at bruksgruppe C bare brukes ved rehabilitering av eksisterende bygninger, og når man ikke har andre alternativer, sier seniorrådgiver Hanna J. Larsen i SINTEF Byggforsk.

Tiltak i eksisterende bygninger

Dersom man gjør tiltak i eksisterende bygninger, dvs. bruksendring eller større endringer utover vedlikehold, skal man i utgangspunktet oppfylle dagens tekniske krav.

Man kan likevel søke kommunen om fritak fra krav om tiltak mot radon. Da må man kunne dokumentere at fritaket er forsvarlig, og at det er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk og unngå uforholdsmessige kostnader.

Kravet til maksimalt radonnivå gjelder uansett ved utleie og for skoler og barnehager. Ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet, gjelder grenseverdien på 200 becquerel per kvadratmeter, men det er ikke krav om radonsperre eller tiltak i grunnen.

Byggforskseriens anvisning 520.706 Sikring mot radon ved nybygging er oppdatert, og omhandler:

  • typer radonmembran under gulv, alternative plasseringer (bruksgrupper) og viktige hensyn ved montering
  • radonsperre på vegger mot terreng
  • utførelse av radonbrønn
  • perforerte rør eller hulrom under bygningen
  • ventilasjon

Om tiltak i eksisterende bygninger, se Byggforvaltning 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger.