Fra nabolag til nabolab: På Havstein i Trondheim finnes det mennesker med ulike behov, ressurser og utfordringer, og ulike arealer. Nå har de blitt forskningsobjekt. Foto: SINTEF.

Hvordan skape inkluderende nabolag?

Mange ulike botilbud på ett sted oppfattes ofte som noe negativt. Men samlokalisering kan også bidra til et bedre lokalmiljø, viser ny forskningsrapport.

Forskere fra SINTEF  har  undersøkt hvordan ulike bo- og omsorgstilbud  som er samlet i en bydel i Trondheim virker sammen: Hva skal til for at samlokaliseringen utnyttes som en ressurs, og hvordan kan helse- og velferdssentre bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag?

Området Havstein ble valgt nettopp fordi mange ulike boligtilbud er konsentrert i et relativt lite lokalmiljø. Lokalmiljøet her har også lang erfaring med et helse- og velferdssenter som har forsøkt å være et åpent tilbud i nabolaget. Forskerne arrangerte derfor en felles workshop som resulterte i flere felles visjoner for en bedre bydel. 

Konkluksjonen ble at inkludering og normalisering til nå har fokusert på selve botilbudet i for stor grad. Det er imidlertid i møte med andre man opplever deltagelse og mestring.

Forskernes anbefalinger er  å rette større oppmerksomhet mot såkalte områdekvaliteter og å legge til rette for sambruk og samhandling der både materielle og menneskelige ressurser kan deles. Mer åpen og tilgjengelig utforming av bydelskafeen med utvidede åpningstider var et av tiltakene som var et klart ønske fra workshop-deltakerne. Mer informasjon om hvem som kan bidra med hva, samt en lokal app som kan gi oversikt over hva som kjer og når, sto også på ønskelista. Det gjorde også etablering av en ordning med turvenner og turgrupper, samt parsellhager. For å nevne noe.

Funnene i undersøkelsen kan gi innspill til en diskusjon av strategi for hvordan Trondheim og andre kommuner kan drive byutvikling og etablere botilbud for personer med ulike hjelpebehov som del av en helhetlig områdeplanlegging.

Prosjektet er finansiert av Husbanken og utført i samarbeid med Trondheim kommune.