Kvinner som selv tar initiativet ser på mannen som en klart attraktiv seksualpartner. Foto: Colourbox

Kvinner som initierer sex angrer sjeldnere

Kvinner angrer mer på tilfeldig sex enn menn gjør. Men ikke så ofte om de selv tar initiativet og sexen var god.

Kvinner angrer generelt kortvarige seksuelle forhold som one night-stands mer enn menn gjør. Men forskjellige faktorer avgjør om eller hvor sterkt de angrer.

Kvinner som initierer sex er trygge på seg selv og maksimalt komfortable med sin seksualitet. Dessuten kan de velge fritt blant partnere. Foto: Colourbox

– Faktoren som tydeligst skiller kvinner fra menn er i hvilken grad de selv tok initiativet, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Initiativ er den tydeligste kjønnsdifferensierende faktoren for anger etter tilfeldig sex, selv om også andre forhold har betydning for om folk angrer. I motsetning til kvinner har ikke eget initiativ noen betydning for menns anger.

– Kvinner som selv tar initiativet ser på mannen som en klart attraktiv seksualpartner, slår professor Leif Edvard Ottesen Kennair ved samme institutt fast.

Eget valg beskytter mot anger

Bendixen og Kennair har samarbeidet med PhD-student Joy P. Wyckoff og professor David M. Buss ved University of Texas at Austin og med Buss’ tidligere PhD-student Kelly Asao ved Institute for Social Neuroscience i Melbourne.

– Kvinner som initierer sex har ofte minst to egenskaper som skiller dem ut fra andre. De er trygge på seg selv og maksimalt komfortable med sin seksualitet. Dessuten kan de velge fritt blant partnere som de ønsker å ha sex med, sier professor Buss.

Dermed har de også mindre grunn til å angre. Det er deres eget valg.

– Anger er en svært ubehagelig følelse. Funnene våre kan tolkes slik: Når kvinner føler at de selv bestemmer om de vil ha sex, beskytter det dem fra å oppleve anger. Disse resultatene er enda en påminnelse om hvor avgjørende viktig det er at kvinner selv kan fatte selvstendige valg om sin seksuelle atferd, sier Joy Wyckoff.

Kvaliteten betyr noe

Menn angrer altså mye sjeldnere tilfeldig sex enn kvinner gjør, selv om det også hender. Men flere enkeltfaktorer har betydning for kvinnenes anger.

Kjønnet som investerer mest straffes mer for dårlige partnervalg enn kjønnet som investerer minst. Foto: Colourbox

Var partneren dyktig og de kjente seg seksuelt tilfredsstilt, angrer kvinnene mindre, sier professor Kennair. Disse effektene er ikke like sterke hos mennene, påpeker Bendixen.

Kvinnene angrer altså mindre om sexen var god. For menn spiller også dette en mindre viktig rolle. De underliggende årsakene er biologiske. Kvinner er mer tjent med å ha høy kvalitet på sine seksualpartnere enn menn er.

Kjønnet som investerer mest straffes mer for dårlige partnervalg enn kjønnet som investerer minst. Kvinner må minimum investere ni måneder mer enn menn mens de bærer frem barnet. Derfor er det naturlig at kvinner, anger og partnervalg er tettere sammenvevd enn tilfellet er for menn. For kvinner kan også seksuell dyktighet tyde på at mannen har god kvalitet, sier førsteamanuensis Kelly Asao.

Bendixen og Kennair har, i samarbeid med David Buss og forskergruppen hans i Texas, i flere år sett på hva folk tenker om egne og andres seksualitet, også om de angrer etter tilfeldig sex og hvorfor. I denne studien utvider de med flere faktorer som kan forklare dette. Denne gang spurte de i tillegg om folk selv tok initiativ til seksualakten, om de følte seg presset og altså om partneren var dyktig eller seksuelt kompetent. Dessuten om hvorvidt de opplevde vemmelse.

Vemmelse

Kvinner kjenner også oftere enn menn ren vemmelse etter et kortvarig seksuelt forhold. Dette er en viktig enkeltfaktor for om de angrer eller ikke.

Følelsen av vemmelse eller avsky er den enkeltfaktoren som best forklarte hvorfor kvinner og menn angret siste gang de hadde tilfeldig sex, når vi kontrollerte for alle de andre faktorene, sier Bendixen.

Denne vemmelsen kan komme fordi de kjenner moralsk anger, men også om akten er uhygienisk eller om selve sexen ble opplevd som ekkel. Effekten av vemmelse var sterk for begge kjønn og i både det norske og det amerikanske utvalget av studenter.

Seksuell vemmelse er en viktig følelse når det kommer til tilpasning. Den er et redskap for å unngå partnere som enten har lav kvalitet eller som har risiko for å spre seksuelt overførbare sykdommer, sier professor Buss.

Saken fortsetter under bildet.

Vemmelsen kan komme fordi de kjenner moralsk anger, men også om akten er uhygienisk eller om selve sexen ble opplevd som ekkel. Foto: Colourbox

Samme i USA og Norge

Grunnlagsmaterialet er besvarelser fra 547 norske og 216 amerikanske studenter. Men nasjonaliteten og eventuelle kulturelle sider ved besvarelsene ser ut til å spille en mindre rolle, om i det hele tatt.

En større andel av de norske deltakerne hadde tilfeldig sex enn de amerikanske, men mønstrene er de samme og besvarelsene skiller seg lite fra hverandre i årsaker til anger og hvorvidt kvinner og menn i det hele tatt angrer. (Se ellers faktaboks.)

Nasjonsforskjeller

  • Amerikanske kvinner tar sjeldnest initiativ til sex. Amerikanerne har mindre sex enn de norske.
  • Til gjengjeld vurderer de amerikanske kvinnene partneren som bedre i senga enn norske kvinner gjør, og amerikanerne melder om større fysisk nytelse enn nordmennene.
  • Amerikanerne melder samtidig om både mer bekymring, vemmelse og press.

– Det er interessant at selv om det var klare kjønns- og kulturforskjeller i nivåene av bekymring, press, vemmelse, hvor god sexen var, partnerens seksuelle ferdigheter og initiativ, var det klare likheter mellom gruppene i hvordan disse faktorene påvirket graden av seksuell anger, sier Bendixen.

– Med unntak av initiativ, ser det ut til at mekanismene for seksuell anger er svært lite påvirket av om du er kvinne eller mann, og om du er norsk eller amerikansk student, sier Kennair.

En viktig del av de nyeste funnene er at de får de samme resultatene som de fant ved tidligere studier.

Fagfeltet psykologi er blant dem som er blitt kritisert for å ikke komme med funn som kan gjentas ved senere studier. Men dette har altså Kennair og Bendixen grepet fatt i.

– Ved å studere samme fenomen basert på en tydelig teori i flere omganger og fra forskjellige vinkler, og spesielt i forskjellige kulturer, kan vi utvikle teoribasert kumulativ vitenskap. Funnene er rett og slett mer troverdige når vi finner det samme i flere omganger, påpeker Kennair.

Kilde:

Why do women regret casual sex more than men do? Leif Edward Ottesen Kennair, Joy P. Wyckoff, Kelly Asao, David M. Buss, Mons Bendixen. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.01.044\