Øivind Wilhelmsen og Terje Lohndal er blant forskerne Forskningsrådet velger å hedre. Foto: NTNU

Forskningsrådet hedrer unge og fremragende forskere

Nanoteknolog Øivind Wilhelmsen i SINTEF/NTNU, språkforsker Terje Lohndal ved NTNU og kreftforsker Kyrre Eeg Emblem ved UiO hedres med nyopprettet pris og 500.000 kroner hver.

Øivind Wilhelmsen er 32 år og er forsker ved SINTEF og professor II på NTNU. Han får prisen for unge fremragende forskere innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi for sitt fremragende bidrag til forskningen i termodynamikk og hydrogenteknologi.

– Forskningen til Wilhelmsen har ledet til nye og originale ideer og bidratt til ny og økt forståelse av boble- og dråpedannelse på nano-skalanivå. Forskningen har stort anvendelsespotensial innenfor materialteknologi og biologiske systemer, skriver juryen i sin begrunnelse.

Her foreleser Wilhelmsen under et seminar ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved Imperial College London.

Wilhelmsen forsker særlig på hva som skjer i helt ytterst i gjenstanders overflater, og hvordan overflatens egenskaper kan utnyttes både i dagens og i fremtidens teknologi.

Wilhelmsen har ledet flere større forskningsprosjekter og bygget opp en egen forskergruppe på NTNU. Han har også stor interesse for populærvitenskapelig og vitenskapelig formidling, og hans forskning har fått mye omtale i både nasjonale og internasjonale medier. Du kan blant annet lese mer om forskningen hans i denne Gemini-saken om reinsdyrets fantastiske nese.

Jakter på språkets grunnsteiner

Terje Londahl er en av de unge forskerne som nå får pris for fremragende forskning. Foto Terje Trobe

Terje Lohndal jakter på språkets grunnsteiner og forsøker å finne ut om det er spesielle mekanismer som styrer menneskets språkevne. Lohndal er 32 år og professor i engelsk lingvistikk ved NTNU, og professor II ved UiT. Han ble utnevnt til professor bare 27 år gammel og får prisen for fremragende unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

– Lohndals arbeider har hatt vidtrekkende implikasjoner for synet vårt på språklig struktur. Han har flyttet grenser og presentert nye perspektiver på teoretiske lingvistiske spørsmål. Lohndal regnes nå blant verdens fremste forskere innenfor teoretisk syntaks, skriver juryen i sin begrunnelse.

Lohndal er en usedvanlig produktiv forsker. Han har allerede bak seg 25 publiserte artikler, fem bøker og 17 bokkapitler i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrifter og bøker, og kan vise til svært mange siteringer. 

Lohndal er også mye benyttet av det internasjonale fagmiljøet og har besøkt en rekke land som gjesteforeleser og foredragsholder. Her hjemme sitter han i Språkrådets ekspertutvalg for oppfølging av språkpolitikken. Han har vært medlem av det regjeringsoppnevnte Jøsendalutvalget som la fram en NOU om elever med stort læringspotensial.

Forutser virkningen av ulike behandlingsformer

Forskningen til Kyrre Eeg Emblem kommer kreftpasienter direkte til gode. Ved hjelp av MR-maskiner kan han forutsi hvordan ulike behandlingsformer fungerer på mennesker med kreft. Målet er å kunne forstå hvordan behandlingen påvirker sykdomsbildet og ut fra dette forutsi hvilke pasienter som responderer, og helst kommer til å respondere, på kreftbehandlingen.

Emblem er 37 år og er utdannet biofysiker. Han er forskningsgruppeleder ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Hans evne til å arbeide på tvers av fagmiljøer framheves i juryens begrunnelse:

– Emblem har en tverrfaglig bakgrunn som han benytter i en innovativ og multidisiplinær tilnærming til medisinske problemstillinger. Han er høyt anerkjent internasjonalt og jobber aktivt sammen med verdensledende miljøer innen sitt fagområde, skriver juryen.

Emblem får prisen for unge fremragende forskere innenfor medisin, helsefag og biologi.

– Vi trenger flere unge forskerhelter

– Det er tre forskere som allerede i ung alder har en imponerende karriere bak seg som vi hedrer med våre priser. Det er viktig å belønne den store innsatsen unge forskere legger ned i sitt arbeid. Vi trenger flere unge forskerhelter. Vi håper prisvinnerne kan tjene som inspirasjon for andre unge forskere, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet har tidligere Prisene deles ut på Forskningsrådets konferanse Grenseløst – Innovativt samarbeid på tvers i Oslo 1. mars.

Om prisen:

  • Forskningsrådet deler for første gang ut tre priser til unge fremragende forskere.
  • Prisene skal belønne høy kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping og skal stimulere prisvinneren tidlig i karrieren til videre innsats og satsing på forskning.
  • Prisene er åpne for unge forskere innenfor alle fag og disipliner, også for tverrfaglig forskning.
  • Det deles ut én pris innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, én innenfor medisin, helsefag og biologi, og én innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.
  • Hver pris er på 500.000 kroner og deles ut årlig.
  • Prisvinneren må være yngre enn 38 år ved nominasjonsfristen.