Seksuell trakassering kan være ille for den som utsettes for det, uansett nivå. Foto: Colourbox

All seksuell trakassering kan gi psykiske plager

Selv den mildeste formen for seksuell trakassering kan gi alvorlige følger for unge som utsettes for det. Jenter sliter mest.

–  Angst, depresjon, negativt kroppsbilde og lav selvrespekt kan være en effekt av å bli utsatt for ikke-fysisk seksuell trakassering, påpeker førsteamanuensis Mons Bendixen og professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Dette gjelder nedsettende seksuelle kommentarer om utseende, atferd og legning, uønsket seksuell oppmerksomhet, å bli utsatt for ryktespredning, og bli vist seksuelt orienterte bilder og lignende.

Ikke-fysisk seksuell trakassering omfatter nedsettende seksuelle kommentarer om utseende, atferd og legning, uønsket seksuell oppmerksomhet, å bli utsatt for ryktespredning, og bli vist seksuelt orienterte bilder og lignende. Foto: Colourbox

Forskerne har i to separate studier fått inn svar fra nesten 3000 elever i videregående opplæring. De spurte om seksuell trakassering det siste året. Svarene viser et tydelig bilde.

Verst for jentene

Det er slett ikke sånn at dette utelukkende er noe som gutter gjør mot jenter. Det er like vanlig at gutter trakasserer gutter på disse måtene.

Jenter og gutter utsettes like mye for ikke-fysisk seksuell trakassering som de selv oppfatter som ubehagelig eller krenkende. Rundt 62 prosent av begge kjønn rapporterer at de er utsatt for dette det siste året.

– De som utsettes mest for denne typen trakassering sliter også jevnt over mest. Men jentene sliter jevnt over betydelig mer enn guttene, uansett hvor mye de blir trakassert på denne måten, påpeker professor Kennair.

– Jentene blir også mer negativt påvirket av seksuell trakassering enn guttene blir, sier Bendixen.

Det å være jente er rett og slett den viktigste faktoren for at du rapporterer om at du sliter med angst, depresjoner, negativt kroppsbilde eller lav selvaktelse.

Men ikke-fysisk seksuell trakassering er den nest viktigste faktoren, og er sterkere assosiert med ungdommers psykiske helse enn å bli utsatt for seksuell tvang eller å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep forut for siste år.

Alle kan trakassere alle. Seksuell trakassering handler langt fra bare om menn som trakasserer kvinner. Illustrasjon: Colourbox

Skiller etter alvorlighetsgrad

Bendixen og Kennair mener det er svært viktig å skille mellom ulike former for trakassering.

Psykologene har derfor delt inn disse i to hovedgrupper: Ikke-fysisk trakassering og fysisk tvingende seksuell atferd som uønsket kyssing, klåing, intim berøring, og samleie. Fysisk seksuell tvang karakteriseres ofte som seksuelle overgrep i litteraturen.

Det vanlige i studier er å inkludere disse typene uønsket atferd i ett og samme mål. Det betyr i praksis at en nedsettende kommentar blir puttet i samme sekk som voldtekt.

–  Dette er så vidt vi vet den første studien som har skilt ut ikke-fysisk seksuell trakassering og sett spesifikt på effekter av dette, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Det som for enkelte kan virke tilsynelatende uskyldig kan altså gi betydelige problemer for andre.

Fysisk seksuell trakassering ble silt vekk fra resultatene i denne omgang, slik at psykologene kunne se på effekten av ikke-fysisk seksuell trakassering alene. Foto: Colourbox

Tok mange hensyn

Ikke all sjargong vil bli oppfattet likt av alle. Det er ikke sikkert at du oppfatter det som krenkende hvis noen kaller deg «homo» eller «hore». Derfor har psykologene latt ungdommene selv avgjøre om de oppfattet det handlingene som krenkende eller ikke, og kun rapportere det de fant krenkende.

Artikkelen presenterer data fra to studier. Den første studien omfattet 1384 elever i videregående skole og ble gjennomført i 2007. Den andre omfattet 1485 elever og ble gjennomført i 2013–2014. Begge studiene ble gjennomført i samme fylke (Sør-Trøndelag) og er sammenlignbare med hensyn til demografiske forhold.

Resultatene fra første studie ble reprodusert i andre studie. Funnene fra de to studiene samsvarte med hverandre.

Psykologene har også tatt hensyn til en rekke andre faktorer, som at foreldre var flyttet fra hverandre, at foreldre ikke var i arbeid, hvilket utdanningsprogram elevene var på, om de tilhørte seksuelle minoriteter, om de hadde immigrantstatus, og om de hadde vært utsatt for fysisk tvang siste år, samt tidligere seksuelle overgrep.

Vi vet ikke hva som hjelper mot denne formen for seksuell trakassering. Men psykologene ønsker å finne det ut for å hjelpe. Foto: Colourbox

– Vi finner at seksuelle minoriteter rapporterer mer psykiske plager, sier førsteamanuensis Bendixen.Det samme gjelder ungdom med foreldre som står utenfor arbeidslivet. Derimot er det ikke mer psykiske plager blant elever med immigrantstatus. Bendixen presiserer også at seksuelle minoriteter ikke synes å bli mer negativt påvirket av seksuell trakassering enn heteroseksuelle.

Men forskerne finner en tydelig effekt av det å bli utsatt for ikke-fysisk seksuell trakassering, ut over effekten av disse faktorene.

Vet ikke hva som hjelper

Så hva kan gjøres for å redusere en atferd som kan gi så alvorlige plager for så mange?

– Vi vet ikke hva som hjelper, medgir professor Kennair.

Det er forsket på dette i mange år og i flere land, men foreløpig har ingen studier påvist noen vedvarende effekt av tiltak rettet mot seksuell trakassering, sier Bendixen. Vi vet at holdningskampanjer kan endre folks holdninger til trakassering, men det medfører ikke reduksjon av trakasseringsatferd.

Bendixen og Kennair ønsker å se nærmere på dette i en kommende studie. Målet er å finne frem til metoder som kan redusere alle former for seksuell trakassering og gjennom det bedre ungdoms psykiske helse.

Kilde:

International Journal of Public Health. The effects of non-physical peer sexual harassment on high school students’ psychological well-being in Norway: consistent and stable findings across studies. Mons Bendixen, Josef Daveronis, Leif Edward Ottesen Kennair http://link.springer.com/article/10.1007/s00038-017-1049-3