Lav rullemotstand gir lavere energiforbruk - og mindre støy. Her måler de norske forskerne støy i felt. Forsøkene ble gjort i samarbeid med Gdansk Technical University i Polen. Foto: SINTEF.

Denne metoden gjør støyskjermer overflødige

Bildekk med lav rullemotstand kombinert med riktig veidekke gir like mye støyreduksjon som en tradisjonell støyskjerm.

TRAFIKKSTØY: Framveksten av elektriske biler gir flere miljøgevinster enn reduserte CO2-utslipp: Reduksjon av trafikkstøy er en annen. En elektrisk motor støyer mindre enn en konvensjonell, og i tillegg er de fleste elbiler er utstyrt med dekk som er spesialutviklet for lav rullemotstand. Disse lager mindre lyd enn tradisjonelle bildekk. Derfor har et knippe forskere nå sett på om elbil-dekkenes inntog kan brukes som en støyreduserende faktor i et gjennomsnittlig trafikkbilde.

I tillegg har de sett på ulike veidekker, fordi dekket også kan bidra til å redusere støy.

– Resultatene viser at det finnes et stort potensiale for å redusere både trafikkstøy og drivstofforbruk også fra bensin- og dieselbiler om man kombinerer støysvake dekk og riktig veidekke, sier akustikkforsker i SINTEF, Truls Berge.

Forsøkene er gjort som en del av prosjektet LEO “Low Emission Optimized tyres an road surfaces for electric and hybrid vehicles” og er et samarbeid mellom SINTEF og TUG (Gdansk Technical University) i Polen.

Rullemotstand avgjør

I prosjektet er det gjort et større antall målinger med ulike kombinasjoner av bildekk og veidekker, inkludert spesialdekk for elbiler. Formålet var å kartlegge gunstige kombinasjoner med tanke på både reduksjon av veistøy og CO2-utslipp fra konvensjonelle biler og forlenget rekkevidde for elbiler.

Figuren viser forskjellem mellom å følge internasjonale reguleringer av støykrav til biler og bildekk, og å kombinere støysvak asfalt med støysvake bildekk. EV-dekk er dekk for elektriske biler. Ska8 betyr et veidekke med finere overflate og mindre steinstørrelse og som er mer støysvake enn tradisjonelle dekker, selv etter eksponering med vinter- og piggdekk. Det siste kan halvere opplevd trafikkstøy. Figur: SINTEF

Figuren viser forskjellem mellom å følge internasjonale reguleringer av støykrav til biler og bildekk, og å kombinere støysvak asfalt med støysvake bildekk. Det siste kan halvere opplevd trafikkstøy. EV-dekk er dekk for elektriske biler. Ska8 betyr et veidekke med finere overflate og mindre steinstørrelse og som er mer støysvake enn tradisjonelle dekker, selv etter eksponering med vinter- og piggdekk. Figur: SINTEF

Den mest gunstige kombinasjonen ga en reduksjon av rullestøyen i størrelsesorden 10 dB, som det menneskelige øret oppfatter som en halvering av støyen.

Forsøkene er gjort både på testbaner med ulike veidekker, på vanlig vei og i laboratoriet.

Resultatene viste at veidekket var svært viktig, og for fire bildekktyper som er utviklet for elbiler (EV-dekk) ble rullemotstanden redusert med et gjennomsnitt på 40 prosent. Det gir en potensiell reduksjon i energiforbruket på 12-16 prosent om man holder marsjfart i femtisonen, og 4-6 prosent om man kjører i åtti kilometer i timen. (Energireduksjonen er basert på teoretiske beregninger.)

Ønsker teknologioverføring

Resultatene gjør det svært interessant med en “teknologioverføring” der vanlige biler utstyres med dekk som er utviklet for elbiler, og en revurdering av hvilket veidekke man bør bruke i sterkt trafikkerte områder, mener forskeren.

rullemotstand

Figuren under viser rullemotstandskoeffisient for fire typer dekk, der MCPR er et “standard”  personbildekk og BLUECO er et elbil-dekk fra Continental. Måleresultatene er middelverdier for 80 ulike veidekker. I snitt har elbil-dekket en rullemotstand som er ca. 40 prosent lavere enn det normale dekket. Det kan gi en reduksjon i energiforbruk på 12-16 prosent i bytrafikk og 4-8 prosent på landevei. Figur: Gdansk Technical University.

– Spesielt kan dette være et aktuelt på steder der en ikke kan anvende konvensjonelle tiltak som for eksempel støyskjermer, sier forskeren, som tror at vi vil få flere støysvake dekk på markedet om få år:

Klima er en viktig pådriver når det gjelder å utvikle dekk med lav rullemotstand, fordi det reduserer energiforbruket. Det vil i tillegg gi en ekstragevinst med støyreduksjon. Dette bør vi utnytte, sier forskeren.

SINTEF og TUG (Gdansk Technical University) samarbeidet om prosjektet LEO (Low Emission Optimized tyres and road surfaces for electric and hybrid vehicles,) i perioden 2013-2016. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom det norsk-polske forskningsprogrammet CORE 2013, under EØS-midlene ( Norway Grants).

Fakta om støy og helse:

Veitrafikken står for ca. 80 prosent av støyplagen i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har påvist at det er en klar risiko for hjerte-kar sykdommer og eksponering for støy over ca. 58 dB. Omkring 750 000 personer i Norge befinner seg i denne risikosonen, og statistisk sett vil mellom 60 og 100 personer dø i Norge per år, som en indirekte følge av støyeksponering.

Internasjonale tiltak som strengere støygrenser for biler og bildekk vil bare ha en begrenset effekt fram mot år 2030 (se figur). Dersom man skal oppfylle Stortingets målsetting om å redusere antall støyplagede med 10 prosent innen 2020, må det ytterligere lokale tiltak til. Her kan f.eks. en kombinasjon av mer stillegående bildekk og støysvake veidekker være et bidrag til å oppfylle målsettingen.

Kilde: SINTEF