Torskelarve. Foto: Fredrik Jutfelt, NTNU

Havforsuring dårlige nyheter for torsken

Surere hav kan doble dødeligheten av nyklekkede torskelarver, viser en studie som nylig ble publisert i PLOS ONE.

FORSURING: Et internasjonalt team ledet av tysk-baserte BIOACID Research network on ocean acidification har kvantifisert torskedødeligheten i den vestlige Østersjøen og Barentshavet under mer sure forhold.

De tok for seg resultatene av to flere uker lange eksperimenter med modellberegninger. De ulike modellscenariene viste at tilveksten av ny fisk kan reduseres til alt fra en fjerdedel til en tolvtedel av tilveksten i tidligere tiår. Forskerne mener fiskeriforvaltningene bør gripe inn.

Som en av de viktigste kommersielle fiskeartene i Nord-Atlanteren, har atlantisk torsk (Gadus morhua) vært under intenst fiskepress i flere tiår, noe som har fått bestanden til å synke eller krasje.

I PLOS ONE-artikkelen rapporterer teamet av marine forskere, deriblant NTNU-biologi Fredrik Jutfelt, hvordan havforsuring som følge av klimaendringer øker presset på arten. Når ekstra karbondioksid (CO2) fra atmosfæren løses opp i havet, blir vannet surere – med negative konsekvenser for atferd, vekst og utvikling av fiskelarver.

I to uavhengige eksperimenter fant forskere at dødeligheten av torskelarver i den kritiske fasen mellom klekking og utvikling av gjellene var dobbelt så høy ved høye karbondioksidkonsentrasjoner i forhold til dagens forhold.

Forsøkene ble utført i Sverige og Norge som en del av det tyske forskningsnettet BIOACID og av EU BONUS-prosjektet BIO-C3 (Biodiversity Changes – Causes, Consequences and Management Implications).

– Resultatene våre viser for første gang hvordan havforsuring kan forsterke presset på bestanden av kommersielt viktige fiskeslag, sier dr. Catriona Clemmesen, leder av GEOMARs arbeidsgruppe Larval Fish Ecology og seniorforfatter av rapporten. – Konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer må tas med i bestandsanslagene og vurderingen av forvaltningen av fiskebestandene. Bare det vil gjøre oss i stand til å definere realistiske rammer for fiskepress og til å unngå overfiske og utarming av fiskebestander, mener hun.

For å holde bestandene på et godt nivå, burde fiskeriet tilpasse seg klimaendringene, råder førsteforfatteren Martina Stiasny. – Havforsuring kan ikke unngås helt lenger. Men jo større bestandene er og mer ansvarlig og bærekraftig fisket er, dess større vil rekrutteringen være. Dette vil i det lange løp ikke bare tillate mer fiske, men bidra til at bestandene lettere kan tilpasse seg klimaendringer og andre menneskeskapte påvirkninger.

Original publikasjon:

Martina H. Stiasny, Felix H. Mittermayer, Michael Sswat, Rüdiger Voss, Fredrik Jutfelt, Melissa Chierici, Velmurugu Puvanendran, Atle Mortensen, Thorsten B.H. Reusch, Catriona Clemmesen: PLoS One 2016: Ocean Acidification Effects on Atlantic Cod Larval Survival and Recruitment to the Fished Population doi: PONE-D-16-03859R1