Her er forsker Øystein Skotheim på SINTEF IKT med utstyr som gir roboten 3D-syn. 3D-syn er spesielt nyttig for vareproduserende industri. Foto Thor Nielsen

Ga milliardoverskudd

1. mars ga Forskningsrådet ut et sett rapporter som evaluerer de teknisk- industrielle forskningsinstituttene i Norge. Beregninger fra disses viser at instituttene har gitt 800 milliarder i økt verdiskaping i løpet av ti år.

Samtidig konkluderer rapportene med at instituttene må bli enda dyktigere til å bidra til innovasjon.

Evalueringen viser at TI-instituttene (de teknisk-industrielle instituttene) er viktige for norsk industri og næringsliv, noe som særlig dokumenteres av rapportens effekt-analyse. Gjennom å sammenlikne industribedrifter med og uten forskningssamarbeid med instituttsektoren, kommer man fram til at samarbeidet har bidratt til en økt verdiskapning på rundt 800 milliarder i industrien i løpet av de ti siste årene. Det utgjør omtrent 1,1 prosent av den samlede verdiskapningen i industrien i perioden.

Analysen viser også at hver krone av offentlige midler som hadde gått til TI-instituttene i perioden 1997-2013, førte til 3,40 koner i andre inntekter til instituttene.

– Til tross for at effektanalyser av denne typen er krevende og at det kan stilles spørsmål med hvor robuste resultatene er, indikerer dette at instituttene spiller en viktig rolle for industrien og innovasjonssystemet, sier direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallèn på Forskingsrådets nettsider.

En hovedanbefaling fra rapporten er at regjerningen må engasjere de teknisk-industrielle instituttene mer når de skal utvikle retningslinjer og mål for nasjonale industri- og innovasjonsstrategier. Det påpekes også at Forskningsrådet bør premiere innovasjon enda bedre enn i dag.

Evalueringen er gjort av et internasjonalt ekspertpanel, og det er de fjorten instituttene som får basisfinansiering fra Forskningsrådet som er med. Anbefalingene i rapporten går både til regjeringen, Forskningsrådet og instituttene selv.

Her kan du lese rapportene:

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Med_dei_tekniskindustrielle_forskingsinstitutta_inn_i_framtida/1254016289541/p1174467583739