GPS-teknologi alene løser bare en avgrenset oppgave. Velferds-teknologien må forankres på flere nivå i kommunene, og inkludere både brukere, pårørende, leverandører og kommunalt ansatte, skal den fungere.

GPS til demente – fra ord til handling!

  • Av
    Kortnytt publisert 19.10.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Hvordan skal man få sparket i gang en GPS-tjeneste i kommunene?

Det er nå dokumentert at det fungerer godt å bruke GPS til å lokalisere demente, og bestemt at teknologien skal være integrert i omsorgstjenestene innen 2020. Men kommuner som har prøvd ut teknologien, strever med å komme i drift.

Kommunene er opptatte av kost-nytte. Vil ressursene som brukes til å innføre nye systemer, føre til besparelser på det kommunale budsjettet? Håpet er at personer med kognitive svikt kan bo hjemme lengre og utsette overflytting til sykehjem, og at dette til en viss grad er besparende. Og hvor finnes informasjon og rådgivning? Og hvordan skal man få til et forløp med oppfølging og ansvar? Disse spørsmålene blir diskutert på SINTEF-seminaret i Oslo 10. november. (www.sintef.no/seminar)