Fiskeoppdrett er den største kilden til utslipp av fosfor i Norge, med om lag 9000 tonn i året. Foto: Thinkstock

Fiskeoppdrett storforbruker av fosfor

Fosfor er nødvendig for alt liv. Men det er også en begrenset ressurs som vi sløser med.

FOSFOR: Den forventede veksten i oppdrettsnæringen kan føre til økte utslipp av fosfor, og gjøre Norge fullstendig avhengige av importerte råvarer.

Men dersom vi klarer å utnytte avfallet fra oppdrettsbransjen kan det åpne for nye industrimuligheter, mener forskere ved NTNU og Nibio.

Fosfor i importert planteråstoff til fiskefor står allerede i dag for nesten en tredel av importert fosfor til Norge, og utgjør mer enn innenlandsk forbruk av kunstgjødsel.

Så godt som alt av avføring og fôr-rester fra fiskemerdene går rett i havet. Foto: Thinkstock

Så godt som alt av avføring og fôr-rester fra fiskemerdene går rett i havet. Foto: Thinkstock

Fiskeoppdrett er samtidig den største kilden til utslipp av fosfor, med om lag 9000 tonn i året. For mens husdyrgjødsel spres på jordene så en del av fosforet gjenbrukes, havner så godt som alt av avføring og fôr-rester fra fiskemerdene rett i havet.

— Den prosjekterte femdoblingen i oppdrettsnæringen fram til 2050 vil, med dagens teknologi, gi en dramatisk økning i fosfortap til havet. Norge vil også bli langt mer avhengig av importert fosfor, sier Helen Ann Hamilton, som tar sin doktorgrad ved Program for industriell økologi ved NTNU.

Miljødirektoratet har foreslått at Norge, på linje med flere EU-land, utvikler en overordnet nasjonal målsetting med et mål for ressursutnyttelse av fosfor i Norge. Miljø- og klimadepartementet har ennå ikke tatt stilling til Miljødirektoratets anbefaling. Et krav om resirkulering av fosfor vil stille særlig oppdrettsnæringen over store utfordringer.

Fosforstrømmen

Hamilton har analysert fosforstrømmen i oppdrettsnæringen, jordbruket og fiskeriene i sammenheng, også for å se på mulige synergieffekter mellom sektorene. Studien er publisert i Journal of Industrial Ecology.

— Dette er, meg bekjent, den første fosforstudien som også tar for seg oppdrettsnæringen. Vi hadde nok en idé om at fiskeoppdrett var en storforbruker av fosfor, men vi ble litt overrasket over omfanget, sier Hamilton.

Den totale mengden fosfor som er gått med til å produsere soya og andre matplanter til fiskeforet er trolig atskillig større enn det forskerne har lagt til grunn i denne studien. Mye fosfor går til spille underveis, sier Hamilton, som nå vil se nærmere på fosforforbruket i forsyningskjeden.

Begrenset ressurs

Grunnstoffet fosfor er en betingelse for alt liv. Uten fosfor, ingen cellevekst. Mineralsk fosfor til kunstgjødsel utvinnes fra fosfatstein, og gjenbrukes fra blant annet husdyrgjødsel.

Flere har advart mot en framtidig global mangel på fosfor. Illustrasjon: Thinkstock

Flere har advart mot en framtidig global mangel på fosfor. Illustrasjon: Thinkstock

Fosfor er lenge blitt betraktet som et forurensningsproblem. Overgjødsling har gitt algevekst og oksygenmangel i mange sjøer og vassdrag. Men de siste årene har fosfor også blitt diskutert som et ressursproblem.

Flere har advart mot en framtidig global mangel på fosfor. Vi har fått begrepet «peak fosfor», som beskriver en situasjon der kjente ressurser er i ferd med å bli uttømt og prisene øker drastisk, samtidig med økende behov for å produsere mat til en voksende verdensbefolkning.

Anslagene for når vi vil nå «peak fosfor» har variert, fra noen få tiår til vel 100 år. Diskusjonen har også et geopolitisk element. Det er bare noen få land som har kjente, drivverdige fosfatforekomster av betydning. De største er i Marokko og okkupert Vest-Sahara.

Dårlig forvaltet

Helen Ann Hamilton er ikke så opptatt av diskusjonen om «peak fosfor» vil inntreffe om 30 eller 100 år.

— Det blir lett en avsporing. Men det er et faktum at fosfor er en begrenset ressurs som vi sløser med, på en måte som skaper forurensning.  Den viktigste diskusjonen er hvordan vi skal forvalte denne ressursen på en best mulig måte, hvordan vi skal hindre forurensning som følge av overforbruk og få til et system med resirkulering, sier Hamilton.

Mulige synergier

Målet med studien har i første rekke vært å få en best mulig oversikt over nåværende og forventet framtidig forbruk av fosfor, og se fiskeoppdrett, jordbruk og fiskerier i sammenheng.

— En slik oversikt er nødvendig både for å se utfordringene og mulighetene til synergieffekter på tvers av sektorene, sier Hamilton.

Prisen for laksen din kan være en annen enn du tror. Foto: Thinkstock

Prisen for laksen din kan være en annen enn du tror. Foto: Thinkstock

Forutsatt at det etableres et oppsamlingssystem, kan oppdrettsnæringen produsere flere ganger mer sekundær fosfor enn hele landbrukets forbruk av kunstgjødsel.

— De teknologiske og logistiske utfordringene er store, og det gjenstår mye grundig forskning for å finne gode løsninger. Men får vi til det, vil vi både redusere et forurensingsproblem og Norges avhengighet av importert fosfor. Kanskje Norge klarer å utvikle eksportprodukter basert på sekundær fosfor?  Gjødseleksport har vi jo lang erfaring med, sier Hamilton.

Foreslår nasjonalt mål

EU har ført opp fosfor på lista over kritiske råvarer. Det er ventet at EU-kommisjonen vil skjerpe krav til resirkulering generelt. Det vil også gjelde fosfor. Flere EU-land har allerede vedtatt nasjonale mål og strategier for fosfor.

Norge mangler en slik samlet strategi for ressursutnyttelse av fosfor, konstaterte Miljødirektoratet i en rapport som ble oversendt Miljø- og klimadepartementet i sommer.

— Vi har regulert fosfor som en forurensningskilde, og har brukt mye penger på å hindre fosforavrenning til vassdrag. Dette er den første offisielle rapporten som ser på fosfor som en verdifull ressurs, sier sjefingeniør Terje Farestveit i Miljødirektoratet til Gemini.

Direktoratet anbefaler at Miljø- og klimadepartementet arbeider med sikte på fastsette et nasjonalt mål for ressursutnyttelse av fosfor i Norge. Et ekspertutvalg bør få i oppdrag å utrede hvordan fosfor kan utnyttes bedre.

— Uten en overordnet nasjonal målsetting i bunnen, tror vi det kan bli vanskelig å få gjennom de tiltakene og endringene som er nødvendige, sier Farestveit. Et nasjonalt mål med krav om gjenvinning av fosfor vil være en utfordring, særlig for oppdrettsnæringen, legger han til.

Referanse:

Hamilton et al: Investigating Cross-Sectoral Synergies through Integrated Aquaculture, Fisheries, and Agriculture Phosphorus Assessments: A Case Study of Norway, Journal of Industrial Ecology, august 2015.