Svangerskaps-appen er tilgjengelig i App Store og Google Play. Nedlastning og bruk er gratis. Søk på ordet «symfyse». Foto: Thinkstock

Hjelp under svangerskapet

  • Av
    Publisert 16.06.14
    Kommunikasjonssjef i SINTEF Energi. Tidligere NTNU-skribent i Gemini.no

En app gir gravide muligheten til selv å registrere veksten til fosteret.

– Svangerskapsomsorgen – den rutinemessige helsekontrollen av gravide – er landets største forebyggende helseprogram, sier Bjørn Backe, professor emeritus ved NTNU.

Den nye appen er unik, og basert på nye forskningsdata. NTNU Technology Transfer Office har vært med på utviklingen.

Årlig er det over 60.000 gravide som i gjennomsnitt gjennomgår 12 kontroller før fødselen. De fleste av undersøkelsene dreier seg om den gravide kvinnen, og det er bare rutineultralyd og måling av symfyse-fundus (SF) målet som er direkte rettet mot fosterets tilstand. SF-målet skal avdekke om fosteret har for dårlig vekst.

SF måles ved hjelp av et helt vanlig målebånd fra det punktet på huden som tilsvarer øverste begrensing av livmoren, til øverste kant på symfysen (skambenet). Se filmen for flere detaljer. 

I dag gjøres dette av jordmor og lege, og resultatet blir krysset av på en kurve på Helsekortet for gravide, som de gravide selv oppbevarer og tar med til jordmor og lege på svangerskapskontrollene og når de skal til fødeavdelingen.

Utdatert kurve

– Problemet er at kurven for fosterets vekst ikke har blitt oppdatert siden 1984, og tar ikke hensyn til individuelle forskjeller, sier Backe.

Bjørn Backe. Foto: NTNU

Bjørn Backe. Foto: NTNU

– Det er et alvorlig problem at den tillater for lave verdier på slutten av svangerskapet, da fostre med dårlig vekst kan bli oversett, påpeker han.

En ny norsk SF-kurve ble publisert i 2013. Kurven er utviklet av en gruppe ved Folkehelseinstituttet og baserer seg på målinger fra over 42.000 gravide kvinner. I de nye kurvene er det tatt hensyn til kvinnens høyde og vekt ved start av svangerskapet. Det justeres dermed for høyde og vekt, slik at man får en individuelt tilpasset kurve.

– En individuelt tilpasset SF-kurve krever imidlertid et elektronisk medium, sier Backe som er en av dem som har utviklet den nye appen.

– Vi visste at kvinner i den aktuelle aldersgruppen er flittige brukere av smarttelefoner, og da var den logiske konsekvensen å utvikle en løsning basert på smarttelefon.

Gode mål

I SF-appen kan kvinnene selv registrere sine egne målinger fra svangerskapsuke 24. I tillegg kan hun legge inn de målinger lege eller jordmor gjør på svangerskapskontrollene.

Sånn virker appen

En gruppe ved St. Olavs Hospital/NTNU har utviklet en applikasjon for smarttelefoner som kvinnen selv kan bruke til å registrere sine SF mål fra uke 24, i tillegg til at hun kan legge inn de målinger lege eller jordmor gjør på svangerskapskontrollene.

Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play. Nedlastning og bruk er gratis. Søk på ordet «symfyse». Les ellers om den her:  http://symfysefundus.no

Kvinnen registrerer også sin termin (ultralydtermin), høyde og vekst før hun ble gravid, og da vil appen vise resultatene av målingene i forhold til en individuelt tilpasset normalkurve som er hentet fra den nye norske publikasjonen (3).

Kurvens normalområde er området mellom 2,5- og 97,5- percentilen.

Det anbefales at hun registrerer SF målet minst én gang hver uke. Appen gir mulighet til å registrere et nytt mål hver dag. Dersom kvinnen ønsker det, kan appen gi en påminnelse om å gjøre en ny måling når det er gått en uke siden forrige måling.

I de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg er det en rutine for Rhesus negative kvinner som går ut på at det skal tas blodprøver med tanke på Rhesus-antistoffer i svangerskapsuke 28 og 32. Appen vil gi påminnelse om dette samt påminnelse om at det bør tas glukosebelastning i uke 26 dersom BMI er over 27 eller kvinnens alder er over 38 år, slik det framgår av Helsedirektoratets veileder.

Den gravide kan sende SF-kurven som e-mail til seg selv eller andre, hun kan skrive den ut og ta den med til lege/jordmor.

– Svenske studier har vist at den gravide selv kan måle SF avstanden med god presisjon sammenlignet med jordmors målinger, og med samme effektivitet når det gjelder diagnostikk av små fostre. Når kvinnene utfører målingene selv kan de måle oftere slik at kurven får flere punkter, og man unngår variasjonen som følger av at det er flere personer som måler. Vi foreslår at den gravide måler en gang i uken, sier Backe.

Ingen erstatning

– Appen er ment som et hjelpemiddel i svangerskapsomsorgen. Vi anbefaler at den gravide viser fram sin selvmålte SF-kurve når hun kommer til de vanlige svangerskapskontrollene. Dersom målingen hun registrer er utenfor normalområdet gir appen beskjed om dette, og oppfordrer kvinnen til å vise fram kurven ved neste kontroll, sier Bache.

– Det er ikke meningen at selvmålingene skal erstatte de SF-målingene som foretas av lege/jordmor, men supplere disse.

Helsetjenesten er i endring, et sentralt begrep som angir utviklingsretningen er «empowerment», eller myndiggjøring på norsk. Dette innebærer økt brukermedvirkning gjennom at pasienten har økt kunnskap, og får et bedre grunnlag for å delta i beslutningsprosser.

– Egenmåling av SF-mål passer godt inn i utviklingen av en mer moderne svangerskapsomsorg: Ved hjelp av SF-appen vil den gravide ta mer ansvar for egen helse ved å måle SF avstanden og på den måten skaffe bedre dokumentasjon for livmorens vekst, mener Backe.

Referanser:

1. Robert Peter J, Ho JJ, Valliapan J, Sivasangari S. Symphysial fundal height (SFH) measurement in pregnancy for detecting abnormal fetal growth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012;(7)CD008136
2. Pay AS, Frøen JF, Staff AC, Jacobsson B, Gjessing HK. A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013;92:925-33.
3. Bergman E, Kieler H, Petzold M, Sonesson c, Axelsson O. Self-administered measurement of symphysis-fundus heights. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86:671-7.