Tvang oppfattes ulikt

Det er et stort sprik i forståelsen av tvangsbruk innenfor psykisk helsevern: Mens de som er utsatt for tvang, oppfatter bruken som krenkende og urettmessig, mener de ansatte at den er nødvendig – fordi de mangler alternativer. Dette kommer fram i rapporten «Som natt og dag», utført av SINTEF og Arbeidsforskningsinstituttet.

Det er spesielt fem områder hvor meningsforskjellene rundt tvangsbruk er tydelige: ulikt syn på tvang, på psykiske lidelser, vesentlige forskjeller i menneskesyn og «bilder» av pasienten, ulikt syn på relasjonen mellom behandler og pasient, og til slutt ulikt syn på såkalt brukermedvirkning og synet på om pasienten faktisk har innsikt i sin egen lidelse.