fly flyr over

Vet for lite om behandlingsreiser

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SINTEF evaluert ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Tilbudet er for pasienter med revmatiske sykdommer, psoriasis, senskader etter poliomyelitt, barn og ungdom med astma og lungesykdommer og barn med atopisk eksem.

I rapporten skriver SINTEF blant annet at Seksjon for Behandlingsreiser ivaretar sitt ansvar og oppgaver godt, men at det i dag foreligger få studier for de ulike diagnosegruppene om effekt av reiser i varmere klima. Blant forskning som foreligger, er det revmatisk sykdom og psoriasis som er best dokumentert.