Sikkerhet i fiskeflåten

Fram til våren 2012 vil SINTEF kjøre et prosjekt rundt årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader, og på sikker kommunikasjon om bord.

Ulykkesstatistikken for fiskeflåten gir i dag liten eller ingen informasjon om hva som er de bakenforliggende årsaker til en ulykke. En slik oppklaring kan gi økt forståelse og danne et bedre grunnlag for å utvikle nye sikkerhetstiltak. Tidligere prosjekt har også vist at språk, eller mangelen på felles arbeidsspråk, blir sett på som en økende sikkerhetsrisiko i den norske fiskeflåten. Prosjektet ønsker å kartlegge omfanget av utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte og undersøke hvorvidt ulikt språk byr på sikkerhetsproblemer.