KÅRE HAR ORDET: Fattige familier

Mediene forteller om skremmende mange tilfelle av psykiske problemer hos barn. Kan det ha sammenheng med økonomiske problemer blant foreldre?

I 2009 skrev «Fordelingsutvalget»: «I de senere år har det …vært nær en dobling i andelen barn med lavinntekt i Norge». «Lavinntekt» er utvalgets mer elskverdige uttrykk for fattigdom.

Denne bedrøvelige konklusjon bygger på EUs definisjon av lavinntekt, nemlig under 60 prosent av «medianinntekten per forbruksenhet» i vedkommende samfunn. Man kan diskutere hvor relevant en grense for fattigdom er, når den bygger på inntekt i forhold til andres inntekt, altså relativ fattigdom. Undertegnede vil hevde at den ofte er alvorlig for familier med barn. Barn har neppe samme evne som voksne til ikke å bry seg om at de har påfallende mindre materielle goder enn andre. Foreldre kan føle at de mislykkes hvis de ikke klarer å skaffe barna vanlige goder. Nedstemte foreldre kan det bli en ytterligere belastning for barna.

Det kan se ut som Stortinget ikke er klar over at vedtakene som er gjort gjennom flere år – under skiftende regjeringer – har senket flere familier ned under fattigdomsgrensen, og at vedtakene har svekket familieøkonomien ytterligere jo flere barn det er i familien. Dette har Stortinget fått til ved å oppheve nesten alle fradrag i skatt for dem som forsørger barn. Tanken var at familiene i stedet skulle få sitt gjennom barnetrygden. Så har Stortinget redusert realverdien av barnetrygden, ned mot halvparten av hva den var i mer familievennlige tider. Systemet tror det er familievennlig på grunn av generøse fødselspenger – med brutale unntak for de fattigste og for barnehager, «kontantstøtte» og skolefritidsordningen.

Taperne er familier med skolebarn i den dyreste alderen. De er ofte følsomme for relativ fattigdom.

Det bør forskes på hvordan fattigdom virker på barnesinn. Hvis man finner vitenskapelig grunnlag for at pengemangel blant foreldre bidrar til høy forekomst av psykiske problemer blant barn – kan det kanskje vekke til politisk handling.