NYE BØKER: Konstruksjon av fisketrapper

Reidar Grande

Håndbok for fisketrapper

Tapir Akademisk Forlag

Fisketrappene er en viktig del av arbeidet med å sikre bestander som kan være truet. Fra tidlig av ble mange av fisketrappene bygget for å gi større gyte- og oppvekstarealer for vandrende fisk, noe som øke avkastningen og den totale fangst i vassdraget.

Konstruksjon av fisketrapper krever god biologisk og teknisk kunnskap. Naturlige fall, dammer og kraftverk med stor variasjon i vannføring gir ulike utfordringer som krever forskjellige løsninger. Håndboka gir en oversikt over de mest benyttede typer fiskepassasjer og deres virkemåte. Reidar Grande har vært tilknyttet Direktoratet for naturforvaltning siden 1970. Han er utdannet ingeniør fra anleggslinjen ved Trondheim Tekniske Skole og er videreutdannet ved NTH.