Mer selvhjulpen og uavhengig

Eldrebølgen fører til et økende behov for arbeidskraft innenfor helsetjenestene, og Kommunenes Sentralforbund (KS) og NHO vil vurdere såkalt «velferdsteknologi» (robot- og sensorteknologi) på området for å kunne balansere arbeidskraftbehovet mellom ulike sektorer. KS starter derfor opp et FoU-prosjekt sammen med helse- og IKT-forskere i SINTEF.

Målet er å kartlegge behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i helse- og omsorgssektoren. En slik teknologi skal også utvikle og sikre høy kvalitet på tjenestene i sektoren, og gi muligheter for langsiktig næringsutvikling. I tillegg kan en slik teknologi indirekte bidra til å gi brukeren økt livskvalitet gjennom å bli mer selvhjulpen og uavhengig. Prosjektleder er Kristine Holbø, SINTEF Helse.