Avtaler mellom marine aktører

Havforskningsinstituttet, NTNU og SINTEF Fiskeri og havbruk har blitt enige om å samarbeide strategisk. Det skal bidra til at Norge opprettholder en ledende internasjonal posisjon på fiskerisektoren.

Samarbeidet skal innbefatte gjensidig bruk av bistillinger og utnyttelse av infrastruktur og eksperimentelle anlegg. Avtalen slår også fast at man skal drøfte planlagt kompetanseoppbygging med henblikk på å styrke en samlet kompetanseprofil, og at det skal samarbeides rundt eksternt finansierte prosjekter.

– Dette vil gi en klarere rollefordeling mellom oss, samtidig som vi er på samme «landslag» utad, sier Karl Almås ved SINTEF Fiskeri og havbruk.