Hold oppdretts- Norge rent!

SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennomført et prosjekt der man har sett på nærmere på mulighetene for å resirkulere utrangert oppdrettsutstyr.

Det generelle inntrykket er at de fleste oppdrettsselskap og skjellselskap har det ryddig rundt anleggene sine, og at mesteparten av utrangert utstyr og avfall tas hånd om på en god måte.

Det er likevel utfordringer knyttet til å bli kvitt utrangert oppdrettsutstyr av en viss størrelse og da særlig utstyr der hovedkomponenten er plast. Næringen etterlyser bedre ordninger både for opprydding og ombruk av utrangert «plastutstyr » i ulike varianter: Flytekrager av plast, nøter, tauverk, rør/ rør deler, blåser, pontonger etc. Arbeidet er gjort på vegne av Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH)