bygning design

Det andre hjemmet

Norske fritidsboliger blir år for år flere, større og bedre utstyrt, og skillet mellom «hjemmet» og «hytta» er mindre tydelig enn før. Hva skjer når distrikts-Norge i stadig større grad deltidsbefolkes av utenbygds folk som har sine «andre hjem» på bygda?

Norsk senter for bygdeforskning ved NTNU vil nå analysere hvordan relasjonene mellom bygd og by endres etter hvert som bybefolkningen bruker mer tid og penger på bygda: Hvordan påvirkes næringsmulighetene i bygdesamfunnet? Hvilke økonomiske og sosiale konflikter oppstår, spesielt med tanke på arealbruk? Og hvilke problemer oppstår av fastboendes og fritidsfolks ulike syn på hva som kjennetegner det gode liv på bygda?