Skal tette laksehullene

Ising, driftsfeil og mangelfull viten om strøm og dønninger bidrar til at oppdrettslaksen rømmer. Nå skreddersys mottiltak.

Ifølge offisiell statistikk rømte én million fisk fra norske oppdrettsanlegg i 2006. På oppdrag fra bransjen har SINTEF gjort en vurdering av årsaken til rømmingen i åtte av fjorårets rømmingstilfeller, som til sammen sto for halvparten av den rømte fisken.

Rømmingene skyldtes i de fleste tilfellene en kombinasjon av ulike forhold. SINTEF sier det er grunn til å tro at uriktige antakelser om påkjenningene fra miljøkrefter som is, strøm og havdønninger var utløsende eller medvirkende årsak ved seks av de åtte anleggene. Ifølge rapporten har driftsfeil bidratt i fem av tilfellene.

Veiviser for mottiltak

Flere av funnene i undersøkelsen har allerede ført til endringer i den gjeldende standarden for dimensjonering av oppdrettsanlegg, forklarer SINTEF-forsker Østen Jensen, som har ført rapporten i pennen.

Samtidig har Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond bevilget to millioner kroner til et SINTEF-ledet prosjekt, der deltakerne skal utvikle ny teknologi og nye løsninger, nettopp med basis i det undersøkelsen forteller om rømmingsårsaker.

Alle de undersøkte anleggene ligger i Nord-Norge. De åtte rømmingstilfellene inntraff i januar i fjor, i løpet av to uværsperioder. Den første ga sterk vind fra sørvest. Den andre kom med stormen «Narve» og bød på langvarig, sterk vind fra sørøst kombinert med lave temperaturer.

Mer is enn ventet

Mengden is som bygde seg opp på merdene under stormen «Narve», kom som en overraskelse på mange. Is-oppbyggingen overgikk de ismengdene som merdene ifølge gjeldende standard må dimensjoneres for å tåle.

Gjennom det nylig oppstartede forskningsprosjektet skal deltakerne finne fram til korrekte metoder for å ta hensyn til og dimensjonere riktig mot is.

Ifølge rapporten var den reelle strømhastigheten ved fire av anleggene etter all sannsynlighet høyere enn det som var lagt til grunn ved godkjenning av anleggene. SINTEF vurderer dette som medvirkende årsak til minst én av rømmingene. Ifølge rapporten går det i dag an å innfri de krav som standarden stiller til strømmålinger, uten at anleggene blir dimensjonert med tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

– I det igangværende prosjektet skal vi utvikle nye metoder for strømmåling. Målet er å få et trygt grunnlag for dimensjonering ut fra måleperioder på én til tre måneder, sier SINTEFs Østen Jensen.

Dønninger medvirket

Undersøkelsen viser at havdønninger var medvirkende årsak til tre rømminger. Ifølge rapporten har gjeldende standard mangelfulle beskrivelser av hvordan man skal ta hensyn til havdønninger ved planlegging av anlegg. Der dønninger anses som viktige, bør selskap med spesiell kompetanse utføre analyser, konkluderer rapporten.

Feil bruk skal bli umulig

Av rapporten framgår det at enkelte gjør feil ved innfesting av nota til flyteren. Ved ett av anleggene var nota festet til støttepilarene i rekkverket, noe som øker faren for at festet kan ryke. Forskerne fant også et eksempel på at lodd var festet for høyt i forhold til nota, slik at gnaging på nota oppsto.

– Et av målene med prosjektet vi nå er i gang med, er å utvikle løsninger som skal gjøre det umulig å bruke utstyret feil, sier Østen Jensen.

Ifølge rapporten er det sannsynlig at antall og omfang av rømmingene kunne vært redusert, hvis de beste kjente løsningene hadde vært brukt.

– Et system for etablering og formidling av «best practice» vil derfor også være et viktig forebyggende tiltak mot rømming, sier Jensen.

 

Av Svein Tønseth