Kommentaren: Småkraftverk truer den vakre vassdragsnaturen

I Norges Naturvernforbund er vi dypt bekymret for de omfattende planene om å bygge småkraftverk i Norge. En massiv utbygging vil ha store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet, skriver Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Et kart over planene for småkraftverkutbygging viser at kystfylkene fra Rogaland og nordover vil bli pepret av små kraftverk. Vår vakre vassdragsnatur vil bli skjemt av mange mindre inngrep. I Norges Naturvernforbund er vi dypt bekymret for de omfattende planene for å bygge småkraftverk i Norge. En massiv utbygging vil ha store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Kulturminner og fossefall av stor verdi vil gå tapt, vannføringen vil bli redusert, og nye veier vil skjemme landskapsbildet.

I KONFLIKT MED VEDTATTE MÅL •

Fra før er to tredeler av de store vassdragene regulert, og sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør. Et bredt flertall i Stortinget har tidligere sagt at de mener hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt. I sin forrige periode som statsminister lovte Jens Stoltenberg i sin nyttårstale å følge opp dette. Men dessverre hjelper dette lite dersom en storstilt utbygging av småkraftverk blir satt i verk.

Omfattende utbygging av små kraftverk kan komme i konflikt med det politisk vedtatte målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Miljøkonsekvensene vil vise seg lokalt, som samlede effekter på større nedbørfelt eller berøre regionale og nasjonale naturverdier.

Mange små kraftverk vil også forstyrre det unike norske landskapsbildet som reiselivsnæringen er opptatt av å beholde. I følge Innovasjon Norge etterspør turistene i økende grad urørt natur, herunder urørte elver. Et uregulert vassdrag, kombinert med kulturlandskap, laksefiske og lokal mat, kan gi et ettertraktet reiselivsprodukt med mange distriktsarbeidsplasser. Hensynet til friluftsliv og opplevelsesverdier er viktig for befolkningen.

UFORSVARLIG •

Det er oppsiktvekkende at både den forrige og den nåværende regjering har lagt så til rette for utbygging av småkraftverk. Kraftprosjekter under 10 MW eller en årsproduksjon på 50 GWh skal ikke lenger behandles etter Samla plan. Disse sakene behandles av NVE, ikke av Stortinget. I tillegg vil utbyggingen av de første 3 MW bli subsidiert av staten.

Utbygger er pålagt å undersøke biologiske verdier og konsekvenser av utbyggingen for det biologiske mangfoldet, men det skal gjøres innenfor en ramme på 20 000 kroner. Dette er uforsvarlig. Den bitvise utbyggingen med mangelfulle konsekvensutredninger kan føre til at arter mister så stor del av sine leveområder at de får status som truet, eventuelt havner på rødlista. Det er viktig å se kraftprosjektene i sammenheng. Den samlede effekten kan medføre at vanlige arter blir sjeldne og at sjeldne arter forsvinner. Mest utsatt er fossekall, lav og mose.

SAMLA KONSEKVENSER •

Det største problemet knyttet til slike utbygginger er de samla konsekvensene av småkraftverk. Sogn og Fjordane har et eksempel som viser betydningen av å se de samla konsekvensene. Småkraft AS har sendt inn søknad om hele fem utbygginger i Fjærlandsfjorden. Disse vil ta bort karakteristiske vannstrenger nedover fjellsida og endre landskapsbildet i Fjærlandsfjorden.

Det foreligger nå forslag til retningslinjer for fylkesvise planer for småkraftutbygging. Disse er bra, men det er først i 2009 vi vil få fylkesvise planer. Naturvernforbundet krever at utbyggingen av småkraftverk stanses inntil fylkesvise planer er på plass. Minikraftverk i verna vassdrag kan tas hånd om ved å legge stor vekt på miljøkonsekvensene ved konsesjonsbehandling.

MER FORNYBAR VARME •

Mange argumenterer med at småkraftverk trengs for å rette opp kraftbalansen. I motsetning til hva de fleste tror, produserer vi mer kraft i Norge enn det vi forbruker. Ser vi de siste fem, de siste ti og de siste femten årene i sammenheng, viser statistikken fra SSB og NVE at vi har hatt en netto eksport av kraft. Småkraftverk har dessuten ikke magasiner og vil derfra ikke bidra i tørre år.

Det viktigste for forsyningssikkerheten er å frigjøre elektrisitet ved å få mer fornybar varme inn i energiforsyningen og å bruke den energien vi har, mer effektivt. Da kan vi ta vare på den vakre vassdragsnaturen vi har her i landet!

Av Lars Haltbrekken