NYE BØKER: NYTTIG OM LOVVERK

Sigurd Simonsen og Magne Nylenna: Helseforskningsrett. Gyldendal Akademisk.

Helseforskningsrett omhandler den rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. Feltet spenner fra stamcelleforskning og kliniske forsøk med mennesker til multinasjonale legemiddelutprøvinger og epidemiologiske befolkningsstudier.

Slik forskning er regulert av en rekke lover og regler, men regelverket er uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Dessuten forvaltes det av et konglomerat av offentlige og halvoffentlige instanser, blant annet gjennom forhåndsvurdering av forskningsprosjekter.

Denne fagboka gir oversikt over de rettslige aspektene ved medisinsk og helsefaglig forskning, blant annet gjennom praktiske eksempler. Det er lagt særlig vekt på forholdet mellom jus og etikk.

Boka henvender seg til forskere, men vil være nyttig for alle med interesse for helseforskningsrett. De forskningsrettslige prinsippene som beskrives, vil også ha overførbar betydning for annen forskning som involverer mennesker.

Sigmund Simonsen er cand.jur. og doktorgradsstipendiat i helseforskningsrett ved NTNU. Magne Nylenna er blant mye annet professor II i samfunnsmedisin ved NTNU.