Anbefaler boring i Arktis

Olje-Norge mener at landet i årene framover bør rette olje- og gassinnsatsen mot arktiske strøk.

Jon Kleppe ved NTNU er professor i petroleumsteknologi.

Jon Kleppe ved NTNU er professor i petroleumsteknologi.

Norges oljeressurser er synkende, og framtida for norsk sokkel vil være avhengig av løsninger som kan utnytte mindre felt, bedre leteteknologi, og bedret utvinningsgrad på nåværende felt.

BRU til framtida

I 2004 startet NTNU prosjektet BRU for å utvikle en strategi for framtidas forskning og utdanning ved NTNU innenfor området leting og utvinning av olje og gass.

NTNU har gjennomført en omfattende undersøkelse av norsk oljebransje gjennom spørrerunder hos 50 oljeselskaper, leverandørbedrifter, myndigheter, organisasjoner og Norges forskningsråd.

Man har stilt spørsmålet: Hvilken forskning er viktigst for forbedret leting og for økt utvinning av olje og gass?

Svarene fra det samlede olje-Norge ble denne uka presentert på konferansen “Teknologi og F&U-strategi innenfor petroleum” ved NTNU i Trondheim. Olje- og energiminister Thorhild Widvey åpnet konferansen.

Anbefaler arktisk utvinning

Undersøkelsen kommer med ti konkrete forskningspolitiske anbefalinger.

Arktisk olje- og gassutvinning er ett av disse. Oljedirektoratet har anslått at havområdene utenfor Nord-Norge kan inneholde en tredjedel av de uoppdagede petroleumsressursene på norsk sokkel.

Det er beregnet at 25 prosent av verdens resterende ressurser av hydrokarboner befinner seg i Arktis (områdene nord for tregrensen).

Norge må utvikle ny teknologi for å kunne utnytte ressursene under svært vanskelige forhold. I tillegg stiller dette sårbare områder overfor store økonomiske, teknologiske og økologiske utfordringer.

Het politisk potet

Professor Jon Kleppe ved NTNU er en av arkitektene bak rapporten.

Dere foreslår mer olje- og gassutvinning i Arktis. Er dere ikke redd for å gå inn i denne debatten, med tanke på hvilket politisk rabalder dette kan skape?

– Vi forskere som står bak denne rapporten ønsker ikke å gå inn i den politiske debatten. Vi er opptatt av at faktiske forhold kartlegges og at det blir utviklet tekniske løsninger som sikrer at eventuell leting og utvinning skjer under trygge forhold, både miljømessig og sikkerhetsmessig.

Farlige farvann

Hvilke elementer av økt risiko er det ved utvinning og transport i arktiske farvann?

– Miljøet i arktiske farvann er mye mer sårbart enn andre steder. Derfor er det viktig å tenke miljøvern i teknologiutviklingen. Løsningene må være på plass før eventuell produksjon startes. Dermed vil risikoen for miljøskader kunne reduseres til et minimum, sier Kleppe.

Bedre værdata

Det trengs også bedre klimatiske data. Vind, bølger og havstrømmene setter selv den kraftigste dimensjonering under press. Det store X er imidlertid isen. Dessuten er kulda også et problem under vann, ettersom transportering av olje og gass antakelig vil skje gjennom rørsystemer på havbunnen.

– Transport av olje og gass i rør under ekstreme forhold trenger nye løsninger som krever mye forskning og utvikling, sier Kleppe.

Miljøteknologien?

Miljøteknologien er imidlertid ikke særlig konkretisert i rapporten.

– Miljørettet forskning er i denne fasen ikke særlig omtalt i rapporten. NTNU og SINTEF har imidlertid høy kompetanse på dette området, og det anbefales at disse miljøene knyttes opp mot BRU-prosjektet i den videre utviklingen.

NTNU og SINTEF samler ressursene

De to forskningsinstitusjonene skal samle alle sine ressurser innenfor petroleumsforskningen i et GEMINI-senter. Dette senteret vil etter hvert kunne omfatte 200 forskere, og ca. 200 millioner kroner i årlig innsats.

NTNU og SINTEF står for halvparten av all forskningsaktivitet innenfor oppstrømsdelen av olje- og gassforskningen i Norge.