ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene: [email protected]

eller [email protected] og merkes «leserbrev».

Trondheim gjør jobben

Kommunaldirektør for helse og velferd, Tor Åm, skriver at i februarnummeret av Gemini framgår det av temaartikkelen «Friskere i eget hjem» at mange sengeplasser i psykiatriske sykehus kunne vært frigjort om flere personer med psykiske lidelser ble bosatt i kommunene. «Det gjøres et nummer av at når Trondheim kommune ikke fører diagnoseregister over hvem som bebor hvilke omsorgsboliger, så må det bety at målgruppen blir nedprioritert. Dette er feil. Så langt har Trondheim kommune fått øremerkede tilskudd til 86 omsorgsboliger via psykiatrisatsingen. Samtidig har vi fått cirka 900 øvrige tilskudd til omsorgsboliger. Inntaket til den samlede boligmassen Trondheim kommune disponerer, inklusive cirka 1000 omsorgsboliger, skjer ut fra behov. Siden vi begynte å få omsorgsboligtilskudd, har vi bosatt langt flere enn 86 personer med psykiske lidelser. For Trondheim kommune er det en høyt prioritert oppgave å bosette dem som ikke trenger å være på psykiatrisk sykehus. Men vi ønsker å gjøre dette uten segregering eller stigmatisering av målgruppen. »

Æres den som æres bør «Det er bortimot utrolig at dere omtaler 4 kreative teknikker i siste Gemini, s 19-21, uten å gi ære til den/de som har utviklet ideene,» skriver Alv Orheim fra Longyearbyen. «Prøver dere å late som dere har noe av denne æren? Jeg har i mer enn 10 år hatt gleden av å bruke «Six thinking hats» og ordet «po» i løsningsarbeid, og vet jo godt at de teknikkene er utviklet av Edward deBono. Det burde dere også opplyst leserne om! Særlig når dere ødelegger ett av hans beste eksempler på bruken av «po». Det har i hvert fall ingen ting med fjæring i biler å gjøre slik dere påstår på side 20.»

Feil om nettleiepriser

Knut Samdal ved SINTEF Energiforskning skriver at vi har brukt feilaktige opplysninger fra NRK Brennpunkt 1. februar i vår artikkel «Jakten på fortjeneste». («Nettleieprisene er mer enn fordoblet siden 1992, og selskapene skal egentlig bare ta så høy leie at strømlinjene vedlikeholdes.») Samdal påpeker at «første gang det var mulig å utarbeide fullstendige nettariffer for hele landet var i 1993. Nettleien dette året var 19,8 øre per kWh for en husholdning som bruker 20 000 kWh i året. I dagens kroneverdi tilsvarer det 25,3 øre per kWh. I 2005 er tilsvarende nettleie 25,9 øre. Det er også slik at NVE fastsetter inntektsrammen slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift, avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.»