MINIPORTRETTET: GUNHILD SETTEN

Hva forsker du på nå?

På hvordan bestemt begrepsbruk og -forståelse betinges av geografi, og derfor er et geografisk produkt. Dessuten hvordan vi bruker begreper for å dra sosiale, filosofiske og intellektuelle grenser innad og mellom disipliner. Jeg arbeider særlig med de geografiske begrepene landskap og sted.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

Hva er det landskaper gjør, og hvordan? Vi bruker ofte landskapet til å bekrefte hvem vi er og hvem vi vil være, men også hvem vi ikke vil være. Jeg ville særlig ha studert hvordan vi bruker landskapet til å inkludere og ekskludere enkeltmennesker og grupper av mennesker i samfunnet. Hvem passer inn, hvem gjør det ikke, og hvorfor?

Hva fikk deg til å velge forskeryrket?

At det er spennende å hele tiden være på jakt etter de gode spørsmålene.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvordan kan vi skille landskap og sted analytisk fra hverandre? Din siste aha-opplevelse? Da det gikk opp for meg hva vi kan bruke begreper til, og hva det innebærer å gjøre en bestemt forståelse av et begrep legitimt, og ofte hegemonisk. Da settes politiske, sosiale og økonomiske prosesser i sving, som vi bare kan ane rekkevidden av. Det er jo en stund siden denne «opplevelsen», men den var veldig viktig!