Bygdegutta grisekjører mest

Unge menn på landsbygda liker å leve farlig: Den høyeste toleransen for trafikkfarlig atferd har bygdegutta. De har lav terskel for å bryte fartsgrensen og droppe bilbeltet.

Det gir seg utslag i flere alvorlige trafikkulykker, viser en NTNU-studie. Forskere ved Geografisk institutt, Stig Jørgensen og Sveinung Ø. Eiksund, har undersøkt ulykkestall og holdninger til trafikk og bilbruk blant 800 personer mellom 19 og 24 år i Midt-Norge. Forskerne tror tallene er representative for hele Norge.