MER OLJE OPP FRA GULLFAKS

I Statoil-regi ble en uvanlig boreoperasjon gjennomført fra Gullfaks C-plattformen i sommer – den første i sitt slag på norsk sokkel. Ved hjelp av såkalt underbalansert boring klarte boremannskapet å få borestrengen gjennom et geologisk lag som ikke er borbart med vanlig boreteknologi. Ved vanlig boring fylles brønnen med tungt boreslam. Hensikten er å få et trykk i brønnen som er stort nok til å hindre at olje, gass og vann strømmer inn under boreoperasjonen. Men noen steder på sokkelen kan bergarter være så skjøre at de vil sprekke hvis tungt slam blir brukt. Ved underbalansert boring brukes et lettere boreslam. I tillegg går returstrømmen av slam gjennom en regulerbar ventil som gjør det mulig å endre brønntrykket raskt under boreoperasjonen. Slik går det an å sikre at trykket blir høyt nok til å hindre sammenrasing av brønnen, men ikke så høyt at trykket får ødelagte berglag til å sprekke opp. Til gjengjeld vil olje og/eller gass trenge inn i brønnen under boringen. Men dette skjer kontrollert. Ved slik boring må boremannskapet ha full kontroll over trykket som boreslammet skaper. SINTEF-forskere bisto under boreoperasjonen ved å stille med regnemodeller som forutsier trykket i en brønn mens den bores.