MINIPORTRETTET: MARIT OTTERLEI

MARIT OTTERLEI (40)

Professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Hva forsker du på nå?

Jeg forsker på hvordan arvestoffet/ DNA-et vårt blir reparert. DNA-et er ustabilt, og mangel på DNA-reparasjon er ikke forenlig med liv. Overhyppighet av kreft og andre alvorlige sykdommer er vanlig hos personer som har redusert DNA-reparasjonskapasitet.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

Jeg ville jeg sett på hvordan DNA-reparasjonsproteinene beveger seg inne i cellen og danner store proteinreparasjons- komplekser etter DNA-skade.

Hva fikk deg til å velge forskeryrket?

Jeg valgte dette yrket fordi jeg her fant mange interessante problemstillinger som jeg gjerne vil være med på å arbeide med. Frykt for en rutinepreget jobb med liten innflytelse på egen arbeidsdag, var også viktig for mitt valg.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Mange ulike spørsmål! Innenfor fagfeltet mitt er det ekstremt mange uløste spørsmål. Det spørs om vi noensinne har kapasitet til å forstå de mange og komplekse samspillene som skjer mellom alle de tusen molekylene i hver enkelt celle i kroppen vår.

Din siste «aha»-opplevelse?

De senere årene har det vist seg at samspillet mellom ulike deler av molekylær-/ cellebiologien er meget sammensatt. Nylig viste det seg at DNA-reparasjonsproteiner, i samspill med såkalt styrt skade av DNA, er avgjørende for utvikling av et funksjonelt immunforsvar.