FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Arnstein Watn

Forskningssjef: Arnstein Watn, Avd. Berg og geoteknikk, SINTEF Bygg og miljø

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi arbeider med et større prosjekt i Singapore som omhandler lagring av olje og gass i undersjøiske fjellrom. Dette skal frigjøre kostbare areal på overflaten samt øke sikkerheten mot ulykker eller terrorangrep. Vår sjefsforsker Ming Lu har meget gode lokale kontakter og har hovedansvaret for prosjektet. Vi drar også nytte av at NTNU har meget gode forbindelser med universitetsmiljøet i Singapore. Vi gjennomfører bergtekniske forundersøkelser, og to av våre ansatte har vært 14 dager i Singapore og gjort spesialmålinger i dype borehull for å kartlegge spenninger i fjellet. Samtidig arbeider vi med tilbud på fase 2, detaljplanlegging av anlegget, sammen med norske konsulenter og lokale samarbeidspartnere.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

At Singapore bruker ekspertise fra norsk bergteknisk miljø i dette arbeidet, har stor betydning – ikke bare for SINTEF men også for andre norske operatører. Singapore har flere store utbyggingsplaner for fjellrom – blant annet bygging av et gigantisk, underjordisk forskningssenter som skal knytte sammen to universiteter som troner oppå bakken, flere kilometer fra hverandre. Norge har topp ekspertise både på bygging i fjell generelt og på lager for olje og gass. Jo flere kontrakter som går til Norge i olje- og gasslagerprosjektet, dess større er sjansen for at norske selskaper får delta i de framtidige utbyggingene som planlegges, både i Singapore og i hele regionen.