Lege på datamaskin

Pasienter sparer tid

I et forsøksprosjekt i Vestfold, Nordland og Hordaland har pasienter i to år kunnet gå direkte til manuellterapeut og kiropraktor for behandling og sykemelding. Forsøksordningen har gitt disse yrkesgruppene rett til å henvise pasientene videre til spesialist, sykemelde pasienter og få trygderefusjon uten henvisning fra lege først.

SINTEF har evaluert ordningen. Rapporten er laget på oppdrag fra Rikstrygdeverket og skal gi grunnlag for om ordningen skal bli permanent. Både brukerne av kiropraktor og manuellterapi-tjenester er positive til forsøksordningen. 90 prosent mener de opplever en raskere «gang i systemet» som følge av at de kan oppsøke manuellterapeut og kiropraktor direkte. 83 prosent av kiropraktorenes brukere og 68 prosent av manuellterapeutenes brukere mener også at ordningen bidrar til at de opplever en raskere bedring.

I samarbeidsrelasjonene mellom de ulike faggruppene og holdningene til tiltakene er det små endringer. Det synes som om faggruppene beveger seg mot mer samarbeid, mindre negative holdninger og en tro på at tiltakene i prosjektet ikke gir seg dramatiske utslag verken for pasient eller behandler.