Vefsna måles og simuleres

På oppdrag for Statkraft kartlegger SINTEF, LFI Oslo og NINA levevilkårene for laks og ørret i Vefsnvassdraget. De måler vannhastighet, dybde, temperatur og bunnforhold med forskjellige spesialverktøy på elleve utvalgte steder i vassdraget. Forskerne finner også ut hvor fisken befinner seg og hvordan den ser ut til å klare seg på de ulike stedene.

Hensikten med målingene er å beregne hvordan elva og de fysiske forholdene kan komme til å endre seg ved en regulering og hvilke virkninger dette kan få for fisken. Forhold for vandring, gyting, vekst og leveområder for fisk er viktige tema. Mesteparten av det praktiske målearbeidet avsluttes før jul. I etterkant vil forskerne fortsette arbeidet gjennom simuleringer med Vassdragssimulatoren på datamaskinen. Slik kan de finne hvilke alternativer som vil minimalisere ulempene for fisken i elva dersom den reguleres, og tallfeste konsekvensene av de forskjellige utbyggingsalternativene slik at beslutningen blir tatt på riktig grunnlag.

Det diskuteres nå hvorvidt Vefsna skal vernes for kraftutbygging eller ikke. Det blir det til syvende og sist opp til Stortinget å bestemme. I mellomtiden ønsker Statkraft å synliggjøre positive og eventuelle negative sider ved en overføring av vann fra øvre deler av vassdraget til nabovassdraget som allerede er utbygd. Statkrafts målsetting er å la miljøforholdene styre hvor mye og hvordan vann kan overføres.