Sykepleiere lærer ikke det de bør

Nyutdannede sykepleiere har for lite kunnskap om administrasjon. Samtidig har de annen kunnskap som de ikke får brukt.

Blant sykepleierne i Norge er det mye stress og frustrasjon knyttet til de administrative funksjonene. Spesielt gjelder dette nyutdannede sykepleiere ved sykehusene. De mangler tilstrekkelige kunnskaper om administrasjon og sykehusorganisasjon. Dette kommer fram i en forskningsrapport fra SINTEF. Konklusjonene i rapporten får støtte fra høgskolemiljøet i Oslo:

– Det er nødvendig med ei grundig opplæring i organisasjon og administrasjon i utdanninga. I dag er denne svært mangelfull, sier Grete Breievne, som er lektor ved Høgskolen for diakoni og sykepleie i Oslo.

Hun peker på at undervisninga i administrasjon er en del av det teoretiske samfunnsfaget.

I tillegg burde studentene lære å løse praktiske oppgaver om administrasjon – som for eksempel journalføring – under studiene, mener hun.

– Administrasjonskunnskap er en praktisk ferdighet som ferdig utdannede sykepleiere må beherske. Det gjør de ikke i dag, sier Breievne. – Det er viktig at studentene for eksempel vet hvor forespørsler og klager skal sendes.

På høgskolene lærer kommende sykepleiere mye om helhetstenking og psykososial omsorg. Undersøkelsen vår viser at pleierne ikke synes de får brukt denne kompetansen nok, sier Christina Hofseth fra SINTEF.

– Det fokuseres mye på psykososial omsorg i utdanninga, men denne omsorgen løsrives i stor grad fra stell og konkret pleiearbeid. Samtidig er det urealistisk å tro at studentene får brukt disse ferdighetene fullt ut; i praksis blir det lagt mye større vekt på det rene pleiearbeidet. Derfor bør utdanninga i langt større grad knytte psykososial omsorg nærmere til den konkrete pleien, mener Grete Breievne.

Hofset mener også at utdanninga er i utakt med arbeidslivet:

– Det er et misforhold mellom de nyutdannedes forventninger, idealer og kompetanse på den ene siden, og det faktiske arbeidsinnholdet på den andre.