Skader på norske betongdammer

Norske betongdammer må repareres for beløp i milliardklassen, anslår SINTEF-forsker Viggo Jensen.

Han har gitt ut en rapport om tilstanden til norske betongdammer, og mener det er relativt mange skader på en del av dammene. Rapporten gir resultatene fra en landsdekkende spørreundersøkelse sendt ut til vassdragsteknisk ansvarlige personer i Norge, og anses som representativ for tilstanden i Norge. Det relativt store omfanget av skader må ses i lys av at mer enn halvparten av dammene er eldre en 40 år.

– På spørsmålene om sikkerhet, tiltak og skadeutvikling, ble det svart at det må gjøres omfattende ombygginger på åtte prosent av dammene i løpet av nær framtid, mens fem prosent av dammene må rives eller bygges på. Til sammen er det meldt fra om planlagte utbedringer for 2,5 milliarder kroner, men det var bare 12 prosent av de spurte som oppga et beløp for omkostningene av framtidige reparasjoner. Dermed vil jeg anslå at de totale omkostningene blir betydelig større, sier Jensen.

Undersøkelsen viser at det er dammer fra 50- og 60-tallet som har flest skader. Det kan være flere grunner til dette: Det var i denne perioden det ble bygget klart flest dammer, slik at stort produksjonspress kan ha påvirket kvaliteten på arbeidet. I tillegg har det kommet strengere regler i ettertid, noe som har gitt mer holdbare dammer.

Et annet interessant poeng som kommer fram i rapporten, er at ti prosent av reparasjonene som er gjennomført, har blitt gjort mer enn én gang på samme dam.

Tekst: Magne Gisvold