Heldagsjobb å forholde seg til hjelpeapparatet

  • Publisert 01.11.01

Voksne som har en større funksjonshemning eller har barn med funksjonshemning, bruker mye tid og omtanke på å planlegge og organisere hverdagen i forhold til hjelpeapparatet.

Deres dagsrytme blir ofte bestemt av hvordan tjenesten organiserer tilbudet, og mye tid kan gå med til venting. Forskere ved SINTEF Unimed har intervjuet funksjonshemmede om hvordan de opplever deltakelse og hindringer i dagliglivet. Intervjuene presenteres i en rapport med tittelen:

«De sier du skal ha det tilnærma likt et annet liv, men det er jo slettes ikke det». Rapporten er tatt med som vedlegg til NOU 2001:22 «Fra bruker til borger». Rapporten presenterer 11 funksjonshemmedes erfaringer med deltakelse, og hva som hindrer deltakelse, i hverdagen. Det er gjennomført kvalitative intervjuer med voksne funksjonshemmede og foreldre til funksjonshemmede barn. Undersøkelsen omfatter ulike typer og grader av funksjonshemning. Den som har omfattende funksjonshemninger, bruker nesten hele dagen til å ta i mot og organisere hjelpen fra hjelpeapparatet. Hverdagen er sårbar, og forholdet mellom de ulike aktivitetene kan betraktes som et dominospill. Dersom det oppstår problemer i forhold til én aktivitet, påvirker dette de andre aktivitetene resten av dagen.