Bilde som viser sittende ung kvinne i silhuett mot vindu. Til artikkel om studielån og karakterer
Muligheten til å kunne ta opp studielån har åpnet porten til høyere utdanning for nye millioner av amerikanere. Samtidig er studiegjelden blitt en økonomisk hodepine – både for myndigheter og studenter. Foto: Shutterstock

Jo større studielån, jo mindre sjanse for å få gode karakterer

Er du student og lever på lån i USA, har du mindre sjanse til å få gode karakterer enn dine gjeldfrie medstudenter. Og jo mer du har i studielån, jo svakere presterer du.

– Det ser ut til å være en negativ sammenheng mellom akademiske prestasjoner og det å ha studielån, sier Professor Snorre Lindset ved NTNU Institutt for samfunnsøkonomi.

Sammen med professor emeritus Gunnar Bårdsen og Dr. Peter Resch ved Department of Finance, University of Central Florida i USA, har han sett på sammenhengen mellom karakterer og studiegjeld for studenter ved et stort, offentlig amerikansk universitet. Nesten 900 lavere grads økonomistudenter deltok i undersøkelsen.

Lindset understreker at resultatene først og fremst gjenspeiler amerikanske forhold.

– Allikevel, vi håper arbeidet vårt bidrar til å forstå mer om sammenhengen mellom akademiske prestasjoner og studiegjeld, sier han om studien som er publisert i Journal of Social Sciences.

Amerikansk studiegjeld til himmels

Portrett av mann. Bildet brukes i artikkel om studielån og karakterer

Er det sånn at de som må ta opp lån for å kunne studere, har like store muligheter til å prestere godt akademisk,  som medstudenter som ikke trenger studielån?  Svaret på det er nei, slår professor Snorre Lindset ved Institutt for samfunnsøkonomi fast. Foto: NTNU

Muligheten til å kunne ta opp studielån har åpnet porten til høyere utdanning for nye millioner av amerikanere.  Samtidig er studiegjelden blitt en økonomisk hodepine – både for myndigheter og studenter. 

Mens det i Norge er karakterer på enkelteksamener som blir stående på studentenes vitnemål,  er det GPA som gjelder i USA. Grade Point Average viser samlet gjennomsnittskarakter, og skalaen går vanligvis fra 0 til 4 som høyeste skår. Tallet betyr mye for opptak til bestemte skoler, jobb- og stipendmuligheter.

Studielån håndteres ulikt

Så langt har det vært forsket lite på om studielån demper eller fremmer studenters akademiske prestasjoner.

Det finnes studier som viser at studiegjeld kan gi angst, uro og stress. For noen betyr gjeldsbyrden mindre målrettethet, eller til og med at de dropper ut. Andre opplever lånet som en stor mulighet og en forpliktelse til samvittighetsfull innsats over bøkene.

Den norsk-amerikanske studien er en av få som har undersøkt den direkte sammenhenger mellom GPA og gjeldsbelastning.

– Resultatene våre tyder på at det er en sterk sammenheng mellom høy studiegjeld og lave akademiske prestasjoner, skriver forfatterne.

For høye forventninger

86 prosent av de 877 studentene i undersøkelsen var under 25 år. Litt over halvparten var menn. 

I tillegg til å oppgi informasjon om bakgrunn, studier og GPA, ble studentene også stilt spørsmål som forteller noe om
sosial og økonomisk bakgrunn, selvinnsikt og virkelighetsforståelse.

Sju av ti mente for eksempel at de var bedre, eller mye bedre enn sine medstudenter til å håndtere penger. På i alt 4 spørsmål om renter, penger og finans, var det bare litt over 20 prosent som hadde 3 eller 4 riktige svar.

Nær halvparten hadde overdrevent høye forventninger til hva de ville få i begynnerlønn.

Bilde som viser en målskive, illustrerer en sak om studielån og karakterer

I USA benyttes GPA, som er en samlet gjennomsnittskarakter for akademiske prestasjoner. Skalaen går vanligvis fra 0 til 4 som beste skår. Studien fra NTNU og University of Central Florida viser blant annet at en student som ikke har studielån, har 26 prosent høyere sjanse for å oppnå en GPA over 3,5 enn en student med gjeld. Illustrasjon: Colourbox

Gjeldfri og ung er best

Litt mer enn 40 prosent av de spurte hadde tatt opp lån for å studere. Av disse hadde over halvparten mer enn 10 000 USD i gjeld. Studien viser at studenter med gjeld har markert lavere sjanser til å oppnå en GPA over 3,0, altså opp mot toppkarakterer, enn gjeldfrie studenter. Det kommer også fram at eldre studenter presterer dårligere enn sine yngre medstudenter. 

Og når studielånet øker, synes karakterene å gå ned.

– Dette skjer uavhengig av kjønn, alder og andre forhold vi har tatt hensyn til, skriver forskerne.

Byrden av studielån blir tyngre

Hvis vi går dypere ned i tallene, viser det seg at de som har $10 000 USD eller mindre i lån, har 7,8 prosentpoeng lavere sjanse for å greie en GPA over 3,5 enn sine gjeldfrie medstudenter. For dem med $10 001-20 000 USD i studiegjeld, synker sjansen til å nå det beste måltallet med 13,7 prosentpoeng.

En student med 0 dollar i studielån, har 26 prosent høyere sjanse for å oppnå en GPA over 3,5 enn en student med gjeld.

– Resultatene våre viser en tydelig, negativ sammenheng mellom opparbeidet GPA og størrelsen på studielånet. Funnene bygger opp under at byrden ved studiegjeld forverres av dårligere akademiske prestasjoner, konkluderer forskerne.

Mye spiller inn

Forskerne minner om at mange faktorer spiller inn når det gjelder å forstå nøyaktige sammenhenger. Ulike typer lån kan virke ulikt på studentens innsats over tid.  Studenter, studier og studiesteder er også så forskjellige.

Snorre Lindset, Gunnar Bårdsen og Peter Resch understreker at resultatene ikke automatisk kan overføres til andre studentgrupper, studier eller studiesteder.

– Men forhåpentligvis kan arbeidet vårt bidra til at noen forsøker seg på en mer grundig studie av den negative sammenhengen vi har funnet, sier professor Lindset.

1,73 milliarder dollar i studielån

Amerikanske myndigheter jobber for å dempe studiegjeldskrisen i USA. Flere forslag har møtt hindringer i lovverk og juss, og det skal mye til for å rette opp skjevheter som har vært. 

I tredje kvartal 2023 nådde den totale studielånsgjelden i USA rekordhøye 1,73 milliarder dollar, ifølge CNN.  Siden har tallet falt noe. Nylig varslet president Biden en ny runde med sletting av studielån gjennom tilbakebetalingsplanen Saving on a Valuable Education (SAVE). 

Hvis sammenhengen mellom høy studiegjeld og dårlige akademiske prestasjoner er så sterk som den norsk-amerikanske studien tyder på, mener forskerne det er på sin plass å innføre regler og ordninger som kan hindre at slike skjevheter oppstår.

Referanse:  Gunnar Bårdsen, Snorre Lindset og Peter Resch: Financing College Through Student Loans: An Incentive for Academic Performance? https://doi.org/10.3844/jssp.2023.82.91