Ny rapport om barnevern. istock illustrasjonsfoto av gutt som ser ut av vindu, med ryggen til,
Formålet med forskningsprosjektet "Helsehjelp til barn i barnevern" har vært å se nærmere på om barn og unge i kontakt med barnevernet mottar nødvendig helsehjelp. Illustrasjonsfoto: iStock

– Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

En ny rapport fra SINTEF avdekker at barn og unge som er i kontakt med barnevernet har flere polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern enn andre barn. Men både de og foreldrene mener hjelpen de får er mangelfull.

Ny forskning kaster lys over store utfordringer og barrierer når det gjelder tilgang til psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet.

– Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med tjenestene, sier Marian Ådnanes. Hun er helsetjenesteforsker i SINTEF.

Seniorforsker Marian Ådnanes i SINTEF.

Seniorforsker Marian Ådnanes i SINTEF.

Formålet med forskningsprosjektet “Helsehjelp til barn i barnevern” har vært å se nærmere på hvordan barn og unge i kontakt med barnevernet mottar nødvendig helsehjelp. Dette dreier seg om barn som enten er i barnevernsinstitusjon, fosterhjem eller som får hjelpetiltak i hjemmet. Tidligere forskning har vist høyere forekomst av helseproblemer, og særlig psykiske lidelser hos barn i barnevern, enn hos andre barn. Oppdragsgiveren var Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Undersøkelsen ser både på behov for og tilgang til helsehjelp slik barn, unge og foreldre opplever det, hvilke barrierer som fins i systemet og tjenestene, og sammenligner helsehjelpen barn i barnevern med den hjelpen andre barn og unge får, sier Marian Ådnanes som har ledet forskningsprosjektet.

Barn med flere utfordringer

En sentral konklusjon fra rapporten er at barn og unge i barnevernet ofte har et bredt spekter av psykiske utfordringer og diagnoser. De er også oftere i kontakt med både spesialist- og kommunehelsetjenesten enn andre i samme alder. Til tross for dette, opplever mange av dem hindringer i å få tilstrekkelig psykisk helsehjelp.

SINTEF-forskerne har snakket med både barn, foreldre og fosterforeldre og studert sakene deres. De så også på hva slags problematikk som gjorde seg gjeldende og hvilke instanser som var inne. I tillegg gjorde forskerne en omfattende registerstudie (retrospektiv studie der funnene er samlet inn på forhånd og sortert i et register, red. anm.) der de så på henvisninger og behandling i helsetjenestene.

Dette er prosjekdeltakerne:

SINTEF har samarbeidet med NTNU Samfunnsforskning, Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge ved Institutt for psykisk helse, NTNU, og Institutt for Helse, sosial og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Oppdragsgiveren var Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og partnere har vært NTNU Samfunnsforskning, Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge ved Institutt for psykisk helse, NTNU, og Institutt for Helse, sosial og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– Vi fant at barn i barnevernet hadde flere henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og noe kortere ventetid til behandling, sammenliknet med andre barn og unge, forteller Ådnanes.

Lange ventetider og lite fleksibilitet

Forskerne fant også at det er barrierer i systemet knyttet til tilgjengelighet og generelt lange ventetider for behandling. De så også at mangel på fleksibilitet i behandlingstilbudet, gir betydelige utfordringer. Et annet aspekt er mangel på kontinuitet i behandlingen. Dette kan være på grunn av flere involverte tjenester, dårlig samhandling, utskiftinger av kontaktpersoner eller behandlere, samt at barnet flyttes.

– Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med BUP. I tillegg til at særlig foreldre er kritiske til det de opplever som dårlig tilgjengelighet til BUP, knyttes kritikken i stor grad til at behandlingen ikke oppleves godt nok tilpasset problemene som ungdommen har, sier Ådnanes. 

Forskerne fant også at for at barn og unge i barnevernet skal oppleve god psykisk helsehjelp, er de særlig avhengig av å stole på behandler, noe som innebærer at behandler må vise oppriktig interesse og forståelse og ta de unges opplevelser på alvor.

Manglende kompetanse på «begge sider»

Saksbehandlere i barnevernstjenesten rapporterer på sin side om barrierer knyttet til barnas egen motivasjon for å motta hjelp, samt utfordringer med foreldrenes økonomiske situasjon og digitale kompetanse. Fagpersoner forskerne snakket med både i og utenfor barnevernet viser til manglende kompetanse innenfor barnevernet når det gjelder både somatisk og psykisk helse, og på en ansvarsskyvning mellom barnevern og helsevesen.

– Vi avslutter rapporten med å peke på behovet for bedre samarbeid mellom ulike tjenester, et kraftigere søkelys på forebygging og tidlig intervensjon, samt et mer fleksibelt helsetilbud til barn i barnevernet. Lederne i barnevernstjenestene understreker viktigheten av å se barna i et livsløpsperspektiv og sikre dem tilstrekkelig støtte og hjelp gjennom hele oppveksten.

Forskernes oppfordring

Ifølge forskerne gir rapporten et viktig innblikk i utfordringene barn og unge i barnevernet står overfor når det gjelder tilgang til helsehjelp. De peker på klare områder der det er behov for forbedring, og foreslår en rekke tiltak for å få til dette.

– Med disse funnene som bakteppe, håper vi myndigheter og tjenesteleverandører tar tak i disse problemene slik at barns rett til helsehjelp blir oppfylt på en tilfredsstillende måte, sier seniorforsker Marian Ådnanes i SINTEF. Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger i dag.

Dette er forbedringspunktene forskerne trekker fram i rapporten:

 • Bedre tilpasning til målgruppen, inklusive større fleksibilitet og mer ambulante behandlingstilbud (BUP)
 • Tiltak som bidrar til økt stabilitet og bedre koordinering
 • Tydeliggjøre kommunalt psykisk helsearbeid (både til målgruppe og tjenester)
 • Legge enda større vekt på kraften i behandlerrelasjonene
 • Tiltak for mer kunnskap om psykisk helse og hvor man kan få hjelp, rettet mot barn, ungdom og foreldre/fosterforeldre
 • Fremme medvirkning i en form der barn og unge får støtte og føler seg trygge
 • Tette gapet mellom barnevern og BUP, herunder ruste kommunalt psykisk helsearbeid
 • Sikre at avslags-/avslutningsgrunnlag ikke baseres på grunnleggende utfordringer hos barnet
 • Opprette egne helseteam for barnevernsinstitusjonene
 • Pålegge et større ansvar til psykisk helsevern, BUP, for helsehjelp til målgruppen
 • Styrke helsekompetansen i barnevernet
 • Sikre et fastlege-tilbud ved nytt bosted til barn som flyttes til nytt bosted
 • Sikre at det nye tiltaket “Nasjonalt forløp for barnevern”, med kartlegging av helse hos barn i barnevern, bidrar til tidlig innsats