Akkordlønn, bonuser, kommisjoner og tips er mer vanlig i USA enn i Europa. Foto: Colourbox

Akkordarbeid gir økt bruk av rusmidler hos amerikanere

Unge arbeidstakere i USA som jobber akkord, drikker mer og har 35 prosent høyere risiko for å bruke harde narkotiske stoffer.

Forskere har sett på om arbeidstakere som mottar akkordlønn har større risiko for å bruke alkohol og narkotiske stoffer enn arbeidstakere på fast lønn.

–Det er ikke vanskelig å argumentere for at akkordarbeid og prestasjonslønn kan øke produktiviteten og være til beste både for arbeidstaker og arbeidsgivere, men det har en pris, sier professor Colin Green ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.

Akkordlønn, bonuser, kommisjoner og tips er mer vanlig i USA enn i Europa. Green har sammen med kolleger ved University of Wisconsin prøvd å finne ut om arbeidstakere i det private næringsliv som mottar akkordlønn og andre former for prestasjonslønn har større risiko for å bruke alkohol, marijuana og hardere narkotiske stoffer enn arbeidstakere på fast lønn.

Store samfunnskostnader

I USA regner man med at 88 000 dødsfall årlig har sammenheng med alkohol. CDC (Center for Disease Control and Prevention) beregner at samfunnskostnaden for alkohol tilsvarer to dollar per drink.

21 prosent av deltakerne i studien hadde en eller annen form for prestasjonslønn – akkordarbeid, provisjon, bonus eller tips.

Justisdepartementet anslår at 22 millioner amerikanere bruker illegale rusmidler og at det årlig fører til én million besøk på legevakten.

Obs på rusmisbruk

21 prosent av deltakerne i studien hadde en eller annen form for prestasjonslønn – akkordarbeid, provisjon, bonus eller tips.

Bildet viser Colin Green

Professor Colin Green, NTNU

– Akkordarbeid oppmuntrer til hurtigere tempo, lengre arbeidsdag, kortere pauser, økt villighet til å ta risiko og mindre fritid. Som regel betyr akkord høyere lønn, men innebærer også mer usikkerhet fordi du ikke helt vet hvor mye du kommer til å tjene. Rusmiddelbruk kan sees som en mestringsstrategi for å takle stress, utrygghet, og knapphet på tid, forklarer Green.

Mer, hyppigere og flere rusmidler med akkord

  • Studien tyder på at det er en sammenheng mellom akkordarbeid og økt bruk av alle typer rusmidler.
  • Både risikoen for å bruke rusmidler og hyppigheten av bruken går opp. I gjennomsnitt er risikoen for marijuanabruk 29 prosent høyere blant dem som jobber akkord enn blant arbeidstakere med fast lønn, 35 høyere risiko for hardere narkotiske stoffer og 45 prosent høyere for alkohol.
  • Sannsynligheten for å bruke flere rusmidler øker.

Ulikt mellom folkegrupper

Noen forskjeller trer frem hvis man bryter ned tallene på folkegrupper. Gruppen ikke-hvite (svarte og latinamerikanere) menn i akkordarbeid skiller seg ut ved at de ikke har større risiko for marijuanabruk enn ikke-hvite menn på fastlønn. 

– Bruk av hardere narkotiske stoffer gjelder langt færre, men de helsemessige og sosiale kostnadene med disse rusmidlene er store. Vi ser at risikoen øker noe for akkordarbeidende kvinner og hvite menn. Ikke-hvite menn har en klart lavere risikoøkning, sier Colin Green. 

Det drikkes mer

Alkohol er langt mer utbredt enn de narkotiske stoffene, og menn drikker i utgangspunktet mer enn kvinner. Men forskjellen på drikkevanene mellom hvite kvinner i akkordarbeid og fastlønnede er større enn mellom hvite menn i de to kategoriene. 

Risikoen for at hvite kvinner i akkordarbeid drikker alkohol er 58 prosent høyere enn for hvite kvinner i vanlig arbeid. Blant akkordarbeidende hvite menn er risikoen for alkoholbruk 34 prosent høyere enn for hvite menn som ikke jobber akkord. Akkordarbeid påvirker altså drikkevanene til hvite kvinner sterkere.

For ikke-hvite kvinner er tallene ikke tydelige. Ikke-hvite menn har noe økning (18 prosent) i risikoen, tydelig lavere enn blant hvite menn. 

Akkordarbeid påvirker drikkevanene til hvite kvinner sterkere. For ikke-hvite kvinner er tallene ikke tydelige. Foto: Colourbox

Narko ned – alkohol opp 

En generell tendens for arbeidstakere er at marijuanabruken avtar med alder og etter at folk gifter seg, men at alkoholkonsumet går opp. (Det siste har ikke undersøkelsen hatt som tema.)

Mer utdanning og lengre arbeidsdager reduserer risikoen for konsum av marijuana, men øker alkoholbruken. Arbeidstakere med helseforsikring drikker mer, men bruker mindre harde narkotika. Depresjon er mer utbredt blant dem som bruker rusmidler.

Tryggere med offentlig helsestell

– Amerikanerne er i høy grad avhengig av private helsetjenester. Hvordan tror du det påvirker rusmiddelbruken?

– Jeg antar at forbindelsen mellom akkordarbeid og rusmiddelbruk er sterkere i USA fordi bare halvparten av arbeidsplassene i det private har helseforsikring. Vi regner med at helseforsikring og gratis tilgang på helsetjenester, er assosiert med større trygghet og mindre bruk av alkohol og narkotika. Bare syv prosent av deltakerne var fagorganisert, det kan også påvirke trygghetsfølelsen negativt, sier Green.

Gevinsten kan spises opp

Amerikanske arbeidsgivere er ikke blind for problemene og kostnadene ved rusmisbruk, ifølge professoren.

Den økte lønna kan bli en slags kompensasjon for stress og økt fare for rusmiddelbruk

– Mange tester de ansatte for narkotika, straffer risikoadferd i helseforsikringene og støtter behandlingsprogrammer. Men det er ikke sikkert arbeidsgiverne ser disse problemene i sammenheng med avlønningsformen. Våre funn tyder på at gevinsten av økt produktivitet kan spises opp av økt fravær og større helseforsikringskostnader på grunn av rusmidler. Den økte lønna kan bli en slags kompensasjon for stress og økt fare for rusmiddelbruk.

Tverrsnitt av befolkningen

Forskerne i studien har brukt data fra den store undersøkelsen NLSY 1997 (National Longitudial Survey of Youth) som har fulgt et utvalg på knapt 9000 personer som var mellom 12 og 17 år i 1997. Greens studie bygger på selvrapportering i et utvalg som er spredt over hele USA og var i alderen 18 -32 år. Forskerne kontrollerte for kjønn, alder, utdanning, region, etnisitet og sivilstatus. I tillegg tok man hensyn til den enkeltes risikovillighet, intelligens og personlighet.

Overraskende uutforsket

Tidligere er det gjort mye forskning på helsekonsekvenser av akkordarbeid, men Colin Green og kolleger er de eneste som har undersøkt om akkordarbeid fører til økt bruk av rusmidler.

– For oss var det overraskende. Fra medisinsk forskning er det godt kjent at akkordarbeid forårsaker stress. Samtidig sier forskning at stress fører til økt forbruk av alkohol og narkotika. Og det er godt kjent hvor store samfunnskostnader det er med rusmidler.

Vi vet at jobbtilfredsheten er høyere blant folk i akkordarbeid

Minus og pluss

Selv har ikke Colin Green sterke motforestillinger mot akkordarbeid.

– Vi vet at jobbtilfredsheten er høyere blant folk i akkordarbeid. Akkordarbeid kan være gunstig for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Vi ser også at moderat alkoholbruk ikke slår negativt ut. Men det er viktig å balansere gevinstene opp mot kostnadene, og at man kjenner til de mulige kostnadene – og ikke bare for individet. Rusmiddelbruk har enorme samfunnskostnader og utgjør en betydelig økning i risiko for skader og nedsatt helse, sier han.

Referanse: Benjamin Artz, Colin P. Green and John S. Heywood: Does performance increase alcohol and drug use? Journal of Population Economics, 2020