Slik ser man for seg at Zero Village Bergen vil kunne se ut. Illustrasjon: Snøhetta/Bybo A/S

Grønt lys for Norges største nullutslippsnabolag

Zero Village Bergen vil bli Norges største nullutslippsområde for boliger. Boligfeltet skal produsere mer energi enn det bruker, og det skal tenkes miljø for hele byggets levetid. Det er ett av ni nullutslippsområder i Norge som det forskes på ved forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer.

Som pilotområde skal Zero Village Bergen vise vei i planleggingen av nullutslippsboligområder. Det innebærer blant annet å bygge energieffektive bygg med lavest mulig klimagassutslipp fra materialer, med livsløpsanalyse av bygninger som en viktig forskningsmetode.

Livsløpsanalyse av bygninger brukes for å vurdere miljøpåvirkningen av et bygg gjennom hele byggets levetid, fra produksjon av bygningsmaterialer til byggets endte levetid.

Fakta om Zero Village Bergen:

  • Det største nullutslippsprosjektet for boliger
  • 720 boliger totalt (92 000 m2)
  • Terrassehus (68%)
  • Leilighetsbygg (25%)
  • Yrkesbygg (7%)
  • Planlagt overlevering i 2023/2024
Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal også bidra med å velge et framtidsrettet energisystem som skal produsere mer ny fornybar energi enn det som forbrukes.

 – Områdets utforming og løsninger skal bidra til å redusere klimafotavtrykk, men vi kommer også til å undersøke hvordan ZVB bør utvikle boligløsninger som er attraktive sett med framtidige beboeres øyne. Vi ønsker også å se på alternative transportløsninger som autonom transport, sier Judith Thomsen, forskningsleder i SINTEF og ansvarlig for pilotområdene i FME ZEN.

NTNU er vertsorganisasjon og leder FME ZEN sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi. 

Miljøvennlige transportløsninger og et godt bomiljø er avgjørende

Zero Village Bergen skal ligge 16 km sør for Bergen sentrum, ved Ådland i Blomsterdalen.

Zero Village sett ovenfra, slik planleggerne tenker seg det. Illustrasjon: Snøhetta/Bybo A/S

Miljøvennlige transportløsninger både innad og ut fra området, i tillegg til nullutslippsboliger, er helt avgjørende for visjonen om null utslipp i området. Dette skal sikres gjennom et utvidet kollektivtilbud, gang- og sykkelstier som forbinder området til de største arbeidsplassene i Bergen, samt innovative løsninger innenfor mobilitet:

For eksempel tilrettelegges det for elektromobilitet med solenergi til el-sykler og el-biler, og bildeling.

Målet er at beboere i området skal ha et så godt transporttilbud at få eller ingen vil ønske å ha egen bil. I tillegg er det gåavstand til barnehage, butikk, skoler, Blomsterdalen bydelssenter, turområder og badeplass.

Et ambisiøst prosjekt

Zero Village Bergen er et ambisiøst prosjekt. Med sine 92 000 m2 og opp til 1000 boliger blir det Norges største nullutslippsområde når det står ferdig. Prosjekteringen starter i august 2020, med salg av første byggetrinn fra april 2022/23.

Overlevering av første byggetrinn skal etter planen skje i 2023/2024.

ByBo AS er boligutvikler bak prosjektet, og med seg på laget har de blant annet Snøhetta, BKK, Multiconsult og forskningssenteret for nullutslippsområder  i smarte byer (FME ZEN). Helt siden 2009 har de jobbet med planleggingen, og i september 2019 kom endelig tillatelsen fra Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fakta om FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges forskningsråd.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi. fmezen.no