Støtte fra læreren har betydning for motivasjon og elevenes tro på seg selv, viser ny forskning. Illfoto: Colourbox

Elever med lave karakterer opplever mindre støtte fra læreren

Flinke elever opplever mer støtte fra læreren enn de som har dårlige karakterer. Dette viser en ny undersøkelse fra videregående skole.

Å bli sett er viktig. Tidligere forskning har vist at en god relasjon til læreren er vesentlig for trivselen og utviklingen til elevene.

Kan det være en sammenheng mellom elevenes opplevelse av støtte fra sine lærere – og motivasjon for skolen/prestasjon i skolefag?

Dette ønsket førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn, universitetslektor Lena Haller Buseth og professor Per Frostad ved NTNUs Institutt for pedagogikk og livslang læring, å undersøke.

13 videregående skoler i Trøndelag var med i undersøkelsen.

Den viste at støtten fra læreren har betydning for motivasjon og elevenes tro på seg selv. Elever som gjør det bra på skolen føler at de blir sett. De elevene som gjør det dårlig, føler at de blir sett i mindre grad.

– Overraskende resultat

Per Egil Mjaavatn innrømmer at han er overraska over resultatet.

– Jeg hadde ikke venta å finne en så klar forskjell. Elever med dårlig karaktersnitt opplever mindre støtte enn de sterkere elevene. Det er gjennomgående i alle klassetrinn, forklarer Mjaavatn.

– Det er viktig å si at dette er elevenes opplevelse av situasjonen, det er ikke sikkert at lærerne opplever det samme, utdyper han.

Uavhengig av kjønn og studieretning

Rundt 2500 elever fra videregående skoler i daværende Sør-Trøndelag fylke var med i undersøkelsen, som pågikk i perioden 2015 til 2018. Elevene svarte på et spørreskjema, i tillegg ble det foretatt 18 gruppeintervjuer.

Elevene ble spurt om hvordan de opplever støtten fra lærerne, både emosjonelt og faglig. Tendensen var den samme uavhengig av kjønn og om elevene gikk på yrkesfag eller studieforberedende fag: Skoleflinke elever opplevde mest lærerstøtte, skolesvake minst.

Tendensen var den samme uavhengig av kjønn og om elevene gikk på yrkesfag eller studieforberedende fag. Illfoto: Colourbox

Lærerstøtte henger sammen med motivasjon. De elevene som opplever at de blir sett av læreren sin, blir motiverte. Å oppleve støtte fra lærerne gir også elevene tro på egne evner og muligheter.

– Det å bli sett av læreren sin betyr mye for å føle at du lykkes. Hvis du ikke blir sett på skolen, opplever du ikke det, sier Mjaavatn.

Intervjuene viste at det ikke bare er faglig støtte fra læreren som er viktig, men også empati og emosjonell støtte.

– Det handler om å bli likt eller respektert. Det er trist hvis du ikke føler at læreren liker deg.

– For få lærere

Følelsen av at en får lite støtte fra læreren, ser ifølge undersøkelsen ut til å gi andre ringvirkninger.

Tidspress kan være én av årsakene til at lærerne ikke klarer å gi alle elever den samme opplevelsen av å bli sett, sier Per Frostad.

– De store tallene viser at de elevene som opplever minst støtte fra læreren, også opplever minst støtte fra medelever og fra foreldre. Og omvendt, forteller Mjaavatn.

Forskerne mener det er viktig å sette fokus på de betingelsene lærerne har.

– Det handler om organisering av skolen. Lærerne har ansvar for å gi tilpasset opplæring til hver enkelt elev. De skal undervise store grupper av elever som ofte befinner seg på svært ulike faglige nivå, sier Per Frostad.

– Å gi ekstra hjelp og støtte til elever som trenger dette, er derfor i praksis ofte umulig innenfor den ressursrammen de har til disposisjon. Dette, kombinert med karakterpress og tidspress, kan være noen av årsakene til at lærerne ikke klarer å gi alle elever den samme opplevelsen av å bli sett.