Fall er en vanlig årsak til hjernerystelse. I alle fall i denne undersøkelsen. Illfoto: colourbox

Hjernerystelse øker risikoen for langvarige plager med hodepine

Hver dag kommer det folk til akutten ved norske sykehus med hjernerystelse. Ny studie viser at milde hodeskader kan føre til store problemer i hverdagen.

– De fleste med milde hodeskader blir kanskje sykmeldt i en ukes tid, og så tenker de ikke mer på det, men noen får langvarige plager med blant annet hodepine, sier Lena Hoem Nordhaug, doktorgradsstipendiat i nevromedisin ved NTNU.

Hun har nylig publisert en artikkel i The journal of headache and pain. 

Fikk enda verre hodepine 

Den viser at personer som hadde vært innlagt på sykehus med en mild hodeskade hadde dobbel så stor risiko for å utvikle hodepine, eller få forverring av allerede eksisterende hodepine, enn befolkningen for øvrig.

Nordhaug brukte tall fra HUNT 2 og 3, og koblet de opp mot sykehusinnleggelser med hodeskader. I studien tok hun med 294 personer som hadde vært innlagt på sykehus i Trondheim, Levanger eller Namsos med hodeskader i tiden mellom HUNT 2 og 3.

Det er 11 år mellom disse to undersøkelsene.

Fall hyppig årsak til hodeskade 

211 av dem hadde hatt hjernerystelse. Dette er en mild hodeskade. Det var flest som oppga fall som årsak til hodeskaden, dernest var trafikkulykke nummer to. 

Vold kan være en årsak til hjernerystelser, ifølge data i denne undesøkelsen. Illfoto: Colourbox

– Hodepine er et stort samfunnsproblem. Det fører til nedsatt livskvalitet og tap av arbeidskraft, og er en svært utbredt lidelse som særlig rammer kvinner i de mest yrkesaktive årene av livet, sier Nordhaug.

Tidligere forskning ved NTNU viser at fire av ti norske kvinner og tre av ti norske menn, er plaget med hodepine.

– Det er viktig å finne ut om det er noe spesielt som skiller de hodeskadepasientene som får langvarige plager, fra de som ikke får de. Dermed kan de som er i en risikogruppe følges tettere, sier Nordhaug.

Mye forskning i USA på hodeskade 

I Norge og flere andre land pågår det nå en debatt om det bør innføres forbud mot heading i barnefotballen.

Lena Hoem Nordhaug har publisert sine funn i The journal of headache and pain. Hun arbeider ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

USA er blant landene som har innført et headeforbud for å minimere faren for hjerneskader. Der har ikke barn under ti år lov til å heade ballen, mens det er begrensninger for barn mellom 11 og 13 år.

– Det foregår mye forskning på hodepine etter hodeskade i USA, sier Nordhaug. 

Hun mener det blant annet skyldes at det er mange krigsveteraner med hodeskader i USA.

– Det er også mange flere der som får gjentatte hodeskader gjennom å spille ishockey og amerikanske fotball. En person som har blitt sparket en gang i hodet av en ku hjemme på gården sin, kan mest sannsynlig ikke sammenlignes direkte med en som har fått en hodeskade i en kaotisk krigssituasjon, sier Nordhaug. 

Vet ikke om dette stemmer i Norge 

Hun påpeker også at det amerikanske helsesystemet er veldig annerledes med tanke på søksmål og mulighet for erstatning.

– Alt dette spiller inn så tall fra USA kan ikke nødvendigvis sammenlignes direkte med Norge, sier Nordhaug.

For å finne ut mer av faktiske forhold i Norge, har NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim gjennomført en studie av alle som kommer inn på legevakta eller akuttmottaket ved trondheimssykehuset med milde hodeskader. Resultatene her er underveis.