Spillet avslører om barnet hører dårlig, og er utviklet av SINTEF i samarbeid med det norske spillselskapet Able Magic. Foto: Tore Christian Storholmen.

– Et headset kan forandre liv

Et headset og litt elektronikk kan være alt som skal til for at hørselshemmede Sharleen (9) kan få en utdannelse og et liv utenfor fattigdom. Nå får hun hjelp av norske forskere.

– Prosjektet, som vi har kalt “I Hear You”, er et lite hjertebarn for meg, sier akustiker og forsker Tone Berg i SINTEF.

Sharleen er ni år og et av barna som har moderat hørselshjelp og som nå kan få hjelp til å høre hva som blir sagt i undervisningen takket være prosjektet “I Hear You”. Foto: SINTEF.

Siden 2012 har hun og kollegene jobbet med ideen og teknologien som skal hjelpe barn med hørselshemming i fattige land til få en utdanning og unngå et liv i isolasjon. Et headset kan nemlig forandre livet til et barn med hørselshemming. Det krever imidlertid litt teknisk tilpassing og et lokalt støtteapparat som vet hvordan teknologien skal brukes. Og det er nettopp dette forskerne i SINTEF skal ta seg av.

Nylig kom forskerteamet hjem fra Tanzania med gode nyheter etter møter med både myndigheter, lærere og andre potensielle samarbeidspartnere. Det resulterte i en avtale som åpner for det SINTEF har jobbet for lenge: Tillatelse til å starte screening av hørselen og utvikle et enkelt hørselshjelpemiddel til skolebarn i Tanzania. Målet er utvikle et helsetilbud som innebærer hørselstesting av alle barn ved skolestart, samt teknisk hjelp til de med mild til moderat hørselshemming. Screeningen skjer på nettbrett, – mens barnet spiller, – organisert av lokalt personell.

Funksjonshemming synonymt med fattigdom

For første gang har Forskningsrådet og NORAD gått sammen og bevilget midler til innovasjon for fattigdomsbekjempelse. Prosjektet I Hear You er ett av fire prosjekter som har fått finansiering og skal jobbe direkte mot tre av FNs bærekraftmål: Å utrydde fattigdom, bidra til bedre helse og å inkludere alle barn i skolen.

Å få hjelp til å høre er ingen selvfølge i store deler av verden: I Tanzania er det sparsomt med undersøkelser av barns hørsel, både på fødestua og ved skolestart. Det resulterer i at barn med lavt til moderat hørselstap ikke blir oppdaget, og at de sakker akterut på skolen og ofte slutter fordi de ikke klare å henge med i klassen. I tillegg blir hørselshemmede ofte utsatt for sosial isolasjon, og kan falle utenfor samfunnet -også i voksenlivet. Fra før av vet vi at barn og voksne med funksjonshemming møter store utfordringer på dette kontinentet. Sjansene for at de ender i et liv i fattigdom er store, ifølge SINTEFs levekårsundersøkelser fra en rekke afrikanske land. Undersøkelsene viser at funksjonshemmede drar liten nytte av de breie hjelpeprogrammene og at de taper i kampen om arbeid, tjenester og mat.

Fakta om hørsel:

  • Ifølge tall fra WHO har fem prosent av verdens befolkning hørselstap, til sammen 360 millioner mennesker, hvorav 32 mill er barn.
  • De fleste barn som har hørselstap lever i fattige land (WHO).
  • Det er ifølge FN lite sannsynlig at vi klarer å nå bærekraftsmålene dersom mennesker med funksjonshemming ikke får tilgang på hjelpemidler og oppfølging.
  • I fattige land er funksjonshemming et større problem enn i den vestlige delen av verden , da et liv i fattigdom ofte fører til funksjonshemming.
  • Ifølge beregninger fra WHO har mindre enn tre prosent av personer med hørselstap tilgang til hjelpemidler, og kun 2% av alle høreapparater som blir produser går til lavinntektsland.

Finner hørselstapet med spill

Målet med prosjektet er å etablere en lokal hørselstjeneste med tilgang til hjelpemidler, som har som mål å kunne leve videre etter at forskernes prosjekt er avsluttet.

I Hear You ledes av seniorforsker Tone Øderud i SINTEF. Hun har snart tjue års erfaring med nettopp formidling av hjelpemidler og etablering av arbeidsplasser for funksjonshemmede i det sørlige Afrika. Blant annet flere lokale verksteder som både produserer, tilpasser og reparerer hjelpemidler for funksjonshemmede.

– Som en del av dette arbeidet skal vi utvikle et opplæringsprogram for lærere og lokalt helsepersonell i Tanzania, samt å få på plass en lokal ordning for oppfølging og vedlikehold av head-settene som nå er under utvikling i Trondheim, forklarer Øderud.

Bruker spillteknologi som verktøy

Under besøket testet forskerne første utgave av screeningverktøyet. Det er formet som et spill for nettbrett i samarbeid med anerkjente Able Magic, et norsk selskap som har spesialisert seg på spillteknologi og digitale læringsmidler. I tillegg bidrar også spesialister fra audiografutdanningen ved NTNU.

 – Spillet har den egenskapen at det veldig raskt avslører om barnet har normal hørsel. Slik får vi et raskt svar på om det er et behov eller ikke for å gå videre til en mer detaljert test, forklarer forsker Tone Berg, som er akustiker.  Dette gjør det mulig å teste mange barn på kort tid. Det er smart fordi i Tanzania varierer klassestørrelsene fra femti til i overkant av hundrede elever.

For komplisert med høreapparater

Berg har fra før jobbet med prosjekter knyttet til taleforståelse i klasserommet, og lydbaserte navigasjonssystemer for blinde. Hun mener at dette er et prosjekt som er gjennomførbart uten at det blir for kostbart å opprettholde i praksis.

Her demonstreres screeningteknologien av forsker Trond Vedul Tronstad, mens de ansatte på skolen bidrar til å forklare barna hvordan de skal bruke nettbrettet. Foto: Tore Christian Storholmen/SINTEF.

Vår gruppe jobber med akustikk og har hatt flere prosjekter knytta til både hørselshjelp, men også hørselsvern. Vår spesialitet er det menneskelige øret og teknologi: Taleforståelse, navigasjon ved hjelp av lyd for blinde, kommunikasjonssystemer som skal hjelpe både hørselshemmede, blinde og ikke minst mennesker som jobber i støyende omgivelser, sier forskeren.

Hvorfor har dere valgt å utvikle et headset i stedet for klassisk høreapparat?

– Vi ønsket å lage noe som er både robust og enkelt og som kan repareres på stedet dersom noe skal gå i stykker. Det er ikke tilfelle med dagens høreapparater, de er veldig avanserte og krever høyt utdannet personell for både tilpassing og vedlikehold.

Berg opplevde at de som jobbet med barn med hørselshemming selv var skeptiske til høreapparater. De foretrakk heller et headset uten ledning og som økte taleforståelsen.

– Høreapparater som vi er vant med i Norge er relativt avansert og sårbar teknologi. Barn vokster jo ut av hjelpemidlene, og det finnes sjelden et støtteapparat for vedlikehold, reparasjoner og tilpassing. Derfor blir det vår jobb å innføre lokalbaserte systemer for hørselstesting og opplæring av lærere og helsepersonell som kan gjennomføre screening og tilpassing, sier Tone Øderud, som fra før har erfaring fra tilsvarende jobbing med hjelpemidler for funksjonshemmede i både Namibia og Zimbabwe.

Behovet for tjenesten og hjelpemidlene som nå blir til underbygges av tall fra WHO; Under ti prosent av høreapparatene som finnes hjelper de som bruker dem.

Neste del av prosjektet blir å komme i gang med opplæring av lokale krefter og utvikling av selve systemene som skal bidra til å kartlegge omfanget av hørselstap hos barn og unge gjennom den nye screeningmetoden. Mens det i SINTEFs akustikk-laboratorier i Trondheim skal jobbes fram en prototype av headsettet som kan kommunisere med screeningverktøyet og dermed kan kalibreres ut mot barnets hørselstap.

Fakta om prosjektet:

Teknologiutvikling og screening: SINTEF Digital

Prosjektledelse, tjenesteutvikling og opplæring: SINTEF Teknologi og samfunn

Finansiering: Forskningsrådet og NORAD har bevilget 57 mill kr. gjennom programmet Visjon 2030.

I Hear You er ett av fire prosjekter som fikk finansiering.

Finansiering fra NFR/ NORAD: 13 mill kr. for I Hear You.

Varighet: 2017-20

Samarbeidspartnere: SINTEF, NTNU, Open University of Tanzania og DeafAid.

Ideen til prosjektet ble født i en idedugnad med den engelske forretningsmannen Bob Philips, som engasjerer seg i alt fra hørsel til biogass. Forskerne tok ideen videre, og nå er den første milepælen i prosjektet nådd.